Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, có địa chỉ cụ thể, có thể có hoặc không có tài khoản ngân hàng riêng, thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp theo sự ủy quyền của doanh nghiệp. Chi nhánh có thể có hoặc không có hoạt động bán hàng, phát sinh doanh thu. Vậy chi nhánh không trực tiếp bán hàng có phải khai thuế hay không?

Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần tham khảo các văn bản quy định về thuế giá trị gia tăng (GTGT) và hóa đơn điện tử (HĐĐT), đó là:

  • Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế.
  • Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 30/6/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Công văn số 1720/TCT-KK ngày 12/5/2023 của Tổng cục Thuế về số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ của Chi nhánh phụ thuộc.

Quy định về khai thuế của chi nhánh không trực tiếp bán hàng

Theo Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế có nghĩa vụ khai thuế, tính thuế, nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế. Người nộp thuế có thể khai thuế tập trung hoặc khai thuế riêng cho từng đơn vị trực thuộc, bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh và các đơn vị khác.

Theo Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ lập hóa đơn cho mỗi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp được miễn lập hóa đơn theo quy định. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể lập hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật về hóa đơn.

Theo Điều 12 Thông tư 80/2021/TT-BTC, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ lập hóa đơn điện tử cho mỗi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, trừ trường hợp được miễn lập hóa đơn điện tử theo quy định. Người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có thể lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử.

Theo Công văn số 1720/TCT-KK, trường hợp Công ty có Chi nhánh ở ngoài tỉnh hạch toán phụ thuộc, không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì đối với các kỳ tính thuế phát sinh trước ngày 1/1/2022, Công ty và Chi nhánh thực hiện việc kê khai, nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC. Đối với các kỳ tính thuế phát sinh từ ngày 1/1/2022, Công ty thực hiện khai thuế, tính thuế, nộp hồ sơ khai thuế GTGT và phân bổ thuế (nếu thuộc trường hợp phải phân bổ) theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 12 và Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Vậy, có thể kết luận rằng, chi nhánh không trực tiếp bán hàng có phải khai thuế hay không phụ thuộc vào thời điểm phát sinh doanh thu và loại hóa đơn sử dụng. Cụ thể như sau:

  • Nếu chi nhánh không phát sinh doanh thu và sử dụng hóa đơn giấy, thì chi nhánh có thể khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế cho đến hết ngày 31/12/2021. Từ ngày 1/1/2022, chi nhánh phải khai thuế riêng cho từng đơn vị trực thuộc.
  • Nếu chi nhánh không phát sinh doanh thu và sử dụng hóa đơn điện tử, thì chi nhánh phải khai thuế riêng cho từng đơn vị trực thuộc kể từ ngày 1/1/2022.

Tài liệu: Công văn số 1720/TCT-KK ngày 12/5/2023

Kết luận

Chi nhánh không trực tiếp bán hàng có phải khai thuế hay không là một vấn đề quan trọng liên quan đến quản lý thuế của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định và hướng dẫn về khai thuế của chi nhánh để tránh vi phạm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!