Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP nhằm điều chỉnh các quy định liên quan đến việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch, thang lương, bảng lương và phụ cấp lương áp dụng cho người lao động. Ngoài ra, nghị định cũng điều chỉnh quy định về xếp lương đối với người quản lý và kiểm soát viên chuyên trách. Hiệu lực của Nghị định này bắt đầu từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Điều chỉnh các quy định liên quan đến thang lương, bảng lương, và phụ cấp lương áp dụng cho người lao động.

Nghị định số 21/2024/NĐ-CP đã điều chỉnh các quy định liên quan đến thang lương, bảng lương, và phụ cấp lương áp dụng cho người lao động làm việc trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ, theo Điều 4 của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP.

Cụ thể, việc xây dựng và ban hành thang lương, bảng lương, phụ cấp lương sẽ căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, và các quy định của pháp luật lao động. Các mức lương trong thang lương, bảng lương, phụ cấp lương do công ty quyết định, nhưng không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động theo quy định.

Khi xây dựng, sửa đổi hoặc bổ sung các quy định về thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, công ty cần tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu cho ý kiến và công khai tại công ty trước khi thực hiện.

Điều chỉnh và bổ sung các quy định liên quan đến việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch.

Nghị định số 21/2024/NĐ-CP cũng điều chỉnh và bổ sung các điểm a và b trong khoản 3 của Điều 5 của Nghị định số 51/2016/NĐ-CP về việc xác định quỹ tiền lương kế hoạch.

Những thay đổi của Nghị định số 21/2024/NĐ-CP
Những thay đổi của Nghị định số 21/2024/NĐ-CP

Cụ thể, khi xác định quỹ tiền lương kế hoạch, các yếu tố khách quan không được tính vào bao gồm:

 • Các biện pháp điều chỉnh giá do Nhà nước quyết định, giới hạn sản xuất, kinh doanh (đối với hàng hoặc dịch vụ do Nhà nước định giá hoặc giới hạn sản xuất, kinh doanh), các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, điều chỉnh vốn nhà nước yêu cầu công ty dời đi, thu hẹp hoạt động sản xuất, kinh doanh, và các điều chỉnh chính sách trực tiếp ảnh hưởng đến năng suất lao động và lợi nhuận của công ty.
 • Các hoạt động của công ty như tham gia nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội, và cân đối cung cầu cho nền kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
 • Các hoạt động như đầu tư, tiếp nhận hoặc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước theo chỉ đạo của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ.
 • Việc tiếp nhận, mua, bán, khoanh, giãn và xử lý nợ, tài sản, mua, bán sản phẩm, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện các điều khoản về hồi tố, tăng khấu hao để thu hồi vốn nhanh, điều chỉnh chính sách hoạt động theo các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các hiệp định quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Thực hiện các đề án cơ cấu lại, bổ sung hoặc thoái vốn đầu tư, đầu tư mới, mở rộng sản xuất, kinh doanh, điều chỉnh hoặc phát sinh mới trích dự phòng rủi ro tài chính, tín dụng theo quy định của pháp luật.
 • Cung cấp sản phẩm, dịch vụ do nhà nước định giá và cơ chế điều chỉnh giá nhưng chưa được điều chỉnh giá đủ bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý khi yếu tố hình thành giá thay đổi theo quy định của Luật Giá.
 • Thực hiện phân bổ chi phí các dự án tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí không thành công, xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo hợp đồng dầu khí đối với công ty tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Doanh số mua nợ, xử lý nợ chưa được ghi nhận vào doanh thu, lợi nhuận đối với công ty mua bán nợ theo quy định của pháp luật.
 • Biến động doanh thu từ hoạt động tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán và các hoạt động nghiệp vụ lưu ký chứng khoán.
 • Chênh lệch trong việc trả thưởng so với thực hiện năm trước đối với công ty kinh doanh xổ số.
 • Thay đổi môi trường, điều kiện khai thác khoáng sản đối với công ty khai thác khoáng sản.

Điều chỉnh các quy định liên quan đến việc xếp lương cho người quản lý và Kiểm soát viên chuyên trách.

Ngoài việc điều chỉnh quy định về quỹ tiền lương kế hoạch, Nghị định số 21/2024/NĐ-CP cũng sửa đổi và bổ sung Nghị định số 52/2016/NĐ-CP về tiền lương, thù lao, và tiền thưởng đối với người quản lý của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ.

Cụ thể, cụm từ “người quản lý” được thay thế bằng cụm từ “người quản lý, Kiểm soát viên” trong tên gọi và các điều, khoản, Phụ lục của Nghị định 52/2016/NĐ-CP.

Về việc xếp lương cho người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách, theo quy định mới tại Nghị định số 21/2024/NĐ-CP, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty sẽ ban hành bảng lương và xếp lương dựa trên cơ cấu tổ chức quản lý. Điều này là cơ sở để thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động.

Các mức lương trong bảng lương do Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty quyết định, nhưng không được vượt quá quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý, Kiểm soát viên chuyên trách theo quy định.

Trong việc xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung bảng lương của người quản lý, Kiểm soát viên, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định, và báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận trước khi thực hiện.

Ngoài ra, Nghị định số 21/2024/NĐ-CP cũng bổ sung quy định: Trong trường hợp Ban kiểm soát của công ty chỉ có một Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 103 Luật Doanh nghiệp, thì Kiểm soát viên đó sẽ được hưởng tiền lương, thù lao, và tiền thưởng của chức danh Trưởng Ban kiểm soát.

Nguồn: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!