Bạn có biết rằng Tổng cục Thuế vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-TCT ngày 26/1/2024 về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro lựa chọn hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Tiêu thụ đặc biệt để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế? Đây là một thông tin quan trọng mà bạn không nên bỏ qua nếu bạn đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, dịch vụ. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn những nội dung chính của Quyết định này và những ảnh hưởng của nó đến các doanh nghiệp và người nộp thuế.

Những nội dung chính của Quyết định số 98/QĐ-TCT

Quyết định số 98/QĐ-TCT thay mới Quy trình đánh giá, lựa chọn hồ sơ khai thuế có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế, áp dụng từ ngày 26/1/2024. Quyết định này có một số nội dung chính sau đây:

 • Quyết định này áp dụng cho việc lựa chọn hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thu nhập doanh nghiệp (TNDN), tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.
 • Quyết định này căn cứ theo Bộ chỉ số tiêu chí đánh giá rủi ro ban hành tại Quyết định số 1582/QĐ-TCT ngày 06/10/2022. Bộ chỉ số này bao gồm 14 tiêu chí đánh giá rủi ro về GTGT, 13 tiêu chí đánh giá rủi ro về TNDN và 8 tiêu chí đánh giá rủi ro về TTĐB.
 • Quyết định này quy định việc phân tích, đánh giá, phân loại mức độ rủi ro để lựa chọn hồ sơ khai thuế kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được thực hiện tự động, tập trung trên ứng dụng Quản lý rủi ro. Ứng dụng này là một công cụ hỗ trợ cho cơ quan thuế trong việc áp dụng quản lý rủi ro, nâng cao hiệu quả và chất lượng của công tác thanh tra, kiểm tra thuế.
 • Quyết định này quy định trên cơ sở tổng điểm rủi ro của hồ sơ khai thuế và ngưỡng rủi ro, ứng dụng Quản lý rủi ro sẽ tự động phân loại mức độ rủi ro với mỗi hồ sơ khai thuế theo một trong ba mức: rủi ro cao, rủi ro trung bình, rủi ro thấp. Sau đó, ứng dụng Quản lý rủi ro tiếp tục chọn ra Danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao dự kiến kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế theo nguyên tắc:
  • Người nộp thuế có từ một đến ba hồ sơ khai thuế (GTGT, TNDN, TTĐB) rủi ro cao.
  • Danh sách người nộp thuế được lựa chọn dự kiến để kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế không trùng lặp với danh sách người nộp thuế thuộc kế hoạch kiểm tra đã được phê duyệt trước ngày 30/12 hàng năm.
 • Quyết định này quy định cuối cùng, Bộ phận Thanh tra – Kiểm tra thuế sẽ căn cứ danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao trên ứng dụng Quản lý rủi ro để rà soát, kiểm tra thực tế lại trước khi đưa ra danh sách chính thức.

Những ảnh hưởng của Quyết định số 98/QĐ-TCT

Quyết định số 98/QĐ-TCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/1/2024, thay thế Quyết định số 1185/QĐ-TCT và Quyết định số 1186/QĐ-TCT về Quy trình đánh giá, lựa chọn hồ sơ khai thuế có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Quyết định này có những ảnh hưởng sau đây:

 • Quyết định này góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Quyết định này giúp cơ quan thuế áp dụng quản lý rủi ro một cách khoa học, minh bạch, khách quan, hợp lý, đồng bộ và thống nhất trong việc lựa chọn hồ sơ khai thuế để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.
 • Quyết định này góp phần bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế. Quyết định này giúp người nộp thuế được đảm bảo về nguyên tắc bình đẳng, công bằng, không bị phân biệt đối xử trong việc lựa chọn hồ sơ khai thuế để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Quyết định này cũng giúp người nộp thuế có thể nắm bắt được những tiêu chí đánh giá rủi ro và tự kiểm tra, đánh giá rủi ro của hồ sơ khai thuế của mình.
 • Quyết định này góp phần tăng cường tính minh bạch và công khai trong hoạt động của cơ quan thuế. Quyết định này giúp cơ quan thuế công bố rõ ràng những quy định, tiêu chí, phương pháp, quy trình, ngưỡng rủi ro và danh sách người nộp thuế có hồ sơ khai thuế rủi ro cao dự kiến kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế

Tài liệu: Quyết định số 98/QĐ-TCT

Kết luận

Bài viết này đã giới thiệu cho doanh nghiệp về Quyết định số 98/QĐ-TCT về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro lựa chọn hồ sơ khai thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Tiêu thụ đặc biệt để kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Doanh nghiệp đã biết được những nội dung chính của Quyết định này và những ảnh hưởng của nó đến các doanh nghiệp và người nộp thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.