Hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA áp dụng cho báo cáo tài chính được ban hành lần đầu vào ngày 01/10/2010. Kể từ đó, một số văn bản pháp luật về hành nghề kiểm toán nói chung và hồ sơ kiểm toán mẫu – báo cáo tài chính (HSKTM – BCTC) nói riêng đã được Bộ Tài chính ban hành. Do đó đến ngày 28/12/2016, “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” đã được Chủ tịch VACPA ký Quyết định ban hành.

Hồ sơ kiểm toán là gì?

Hồ sơ kiểm toán (cách gọi tiếng anh là “Audit Files”) là các loại tài liệu được kiểm toán viên phân loại, lập, sử dụng và lưu trữ cho mỗi một cuộc kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán cung cấp mọi thông tin từ tổng quan đến chi tiết về cuộc kiểm toán. Chúng là cơ sở để kiểm toán viên đưa ra ý kiến kiểm toán và phản ánh mức độ tuân thủ của cuộc kiểm toán đối với các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc quốc tế được chấp nhận.

Tài liệu kiểm toán là những ghi chép, lưu trữ trên giấy hoặc các phương tiện khác, liên quan đến các bằng chứng kiểm toán đã được thu thập, thủ tục kiểm toán đã được tiến hành và ý kiến đánh giá, kết luận của kiểm toán viên.

Hồ sơ kiểm toán là gì?
Hồ sơ kiểm toán là các loại tài liệu được kiểm toán viên phân loại, lập, sử dụng và lưu trữ cho mỗi một cuộc kiểm toán

Hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính được ban hành lần đầu vào ngày 01/10/2010. Kể từ đó, một số văn bản pháp luật về hành nghề kiểm toán nói chung và hồ sơ kiểm toán mẫu – báo cáo tài chính (HSKTM – BCTC) nói riêng đã được Bộ Tài chính ban hành. Do đó đến ngày 28/12/2016, “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” đã được Chủ tịch VACPA ký Quyết định ban hành.

Nội dung, mục đích của hồ sơ kiểm toán

Theo chuẩn mực VSA 230 được ban hành cùng với Thông tư 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính, các loại tài liệu, hồ sơ kiểm toán tuân thủ đúng các quy định của Chuẩn mực này và những chuẩn mực kiểm toán khác có liên quan có thể được sử dụng làm:

 • Bằng chứng cho cơ sở đi đến kết luận của kiểm toán viên liên quan đến việc đạt được mục tiêu tổng thể theo quy định của đoạn 11 thuộc Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 200.
 • Bằng chứng thể hiện rằng cuộc kiểm toán đã được lên kế hoạch và tiến hành đúng với những quy định, hướng dẫn của các chuẩn mực kiểm toán cũng như các quy định liên quan khác.

Bên cạnh đó, tài liệu và hồ sơ kiểm toán còn đáp ứng một số các mục đích khác như:

 • Hỗ trợ đội ngũ kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán;
 • Hỗ trợ các thành viên có vai trò lãnh đạo trong nhóm kiểm toán để chỉ đạo, giám sát cuộc kiểm toán và soát xét theo quy định của đoạn 15 – 17 Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 220;
 • Hỗ trợ đội ngũ kiểm toán khi cần giải trình về công việc của mình;
 • Lưu trữ bằng chứng liên quan đến các vấn đề quan trọng phục vụ những cuộc kiểm toán trong tương lai;
 • Dùng trong việc soát xét kiểm soát chất lượng và kiểm tra theo quy định của đoạn 32 – 33, 35 – 38 và 48 thuộc Chuẩn mực kiểm soát chất lượng VSQC1;
 • Dùng trong các cuộc thanh kiểm tra từ bên ngoài theo yêu cầu của pháp luật và các quy định có liên quan.
Nội dung, mục đích của hồ sơ kiểm toán
Hồ sơ kiểm toán là bằng chứng cho cơ sở đi đến kết luận của kiểm toán viên liên quan đến việc đạt được mục tiêu tổng thể

Tìm hiểu thêm: Hệ thống chuẩn mực đạo đức kiểm toán Việt Nam gồm những gì?

Hồ sơ kiểm toán mẫu đối với kiểm toán Báo cáo tài chính của VACPA

Căn cứ lập hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA

Theo khoản 1 Điều 4 của Thông tư  214/2012/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 06/12/2012 liên quan đến vấn đề Ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: “Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) có trách nhiệm phổ biến, triển khai và hướng dẫn thực hiện hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam thuộc Thông tư này”.

VACPA ban hành Chương trình kiểm toán mẫu đối với kiểm toán báo cáo tài chính lần đầu vào ngày 01/10/2010 theo Quyết định 1089/QĐ-VACPA. Sau đó, Chương trình kiểm toán mẫu tiếp tục được cập nhật theo Quyết định 368/QĐ-VACPA ngày 23/12/2013 căn cứ trên hệ thống 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Từ năm 2014 – 2016, một số văn bản về hành nghề kiểm toán và HSKTM-BCTC đã được Bộ Tài chính ban hành. Đó là Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC hay Thông tư 70/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015.

Để cập nhật các văn bản pháp lý trên, VACPA đã ban hành “Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” theo Quyết định số 366-2016/QĐ-VACPA, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

Căn cứ lập hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA
“Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” theo Quyết định số 366-2016/QĐ-VACPA

Nên xem: Quy trình kiểm toán chuẩn bạn cần biết

Nội dung hồ sơ kiểm toán mẫu – báo cáo tài chính của VACPA

“Chương trình kiểm toán mẫu áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính” của VACPA bao gồm CTKTM-BCTC và tài liệu hướng dẫn thực hiện CTKTM-BCTC.

CTKTM-BCTC là cánh tay phải đắc lực giúp các kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán xây dựng hồ sơ kiểm toán, ghi chép lại nội dung kiểm toán một cách có hệ thống. Tuy nhiên, hồ sơ kiểm toán mẫu của VACPA không thay thế cho các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và những quy định pháp luật khác có liên quan.

Bên cạnh đó, CTKTM-BCTC còn có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác dạy và học môn kiểm toán chuyên ngành tại các trường cao đẳng, đại học.

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ kiểm toán mẫu – báo cáo tài chính của VACPA

Lập kế hoạch kiểm toán

A110 & A120 – Xem xét chấp nhận khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng

 • Kiểm toán viên (KTV) phỏng vấn khách hàng và thu thập tài liệu, thông tin, trả lời câu hỏi theo Mẫu.
 • Doanh nghiệp kiểm toán (DNKiT) cần có chính sách đánh giá rủi ro hợp đồng, hướng dẫn đánh giá mức độ rủi ro hợp đồng dựa trên ngành nghề, trình độ công nghệ, nguồn nhân lực của DNKiT…
 • Trong CTKTM, việc chấp nhận duy trì quan hệ khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng sẽ tiến hành theo 2 biểu mẫu. Đó là Biểu A110/A120 và Biểu A270.
 • DNKiT cần lưu ý một số quy định về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán về duy trì quan hệ khách hàng và đánh giá rủi ro hợp đồng. Ví dụ như Đoạn 26 VSQC1, Đoạn A8 CMKiT 220, Đoạn A18 VSQC1, Đoạn A19 VSQC1…
 • DNKiT cần xây dựng chính sách, thủ tục thu thập thông tin trong hoàn cảnh cụ thể nhằm nhận diện những tình huống, mối quan hệ có thể nảy sinh xung đột lợi ích, ảnh hưởng đến tính độc lập.
 • Tính độc lập được xem xét từ giai đoạn chấp nhận khách hàng và xuyên suốt toàn bộ cuộc kiểm toán.

A111 Thư gửi KTV tiền nhiệm

Sử dụng Mẫu có sẵn và sửa đổi, bổ sung tùy theo nhu cầu trao đổi thông tin với KTV và DNKiT tiền nhiệm.

A210 – Hợp đồng/Thư hẹn kiểm toán

HĐKiT có nhiều mẫu, áp dụng cho các trường hợp khác nhau:

 • A210 – Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp thông thường);
 • A211 – Hợp đồng kiểm toán (Trường hợp 2 công ty cùng thực hiện một cuộc kiểm toán);
 • A212 – Thư hẹn kiểm toán.

A260, A270: Cam kết về tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán; Soát xét các yếu tố ảnh hưởng đến tính độc lập và biện pháp đảm bảo tính độc lập của thành viên nhóm kiểm toán

Rà soát các nội dung của giấy tờ làm việc để trả lời câu hỏi và ghi chép các thủ tục cần thực hiện và đã thực hiện, để đảm bảo tính độc lập.

A271 Theo dõi luân chuyển KTV

Điền các thông tin theo Mẫu. Mẫu này cần được theo dõi từ năm đầu tiên cung cấp dịch vụ cho khách hàng và phải được cập nhật hàng năm, sao chép và mang sang hồ sơ kiểm toán năm tiếp theo.

A280 – Trao đổi với nhóm kiểm toán về kế hoạch kiểm toán

Ghi lại thời gian, thành viên tham dự, nội dung thảo luận và tất cả các quyết định quan trọng đã thống nhất giữa các thành viên.

A290 – Trao đổi với BGĐ đơn vị được kiểm toán về kế hoạch kiểm toán

Ghi lại các trao đổi trong cuộc họp lập kế hoạch, cuộc họp triển khai kiểm toán với BGĐ đơn vị được kiểm toán.

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ kiểm toán mẫu – báo cáo tài chính của VACPA
Lập kế hoạch kiểm toán theo hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA

Thực hiện kiểm toán

C100-C500: Kiểm tra KSNB

KTV sử dụng các thủ tục sau để kiểm tra xem các thủ tục kiểm soát chính có thực sự hoạt động hiệu quả trong việc ngăn ngừa, phát hiện và sửa chữa các gian lận sai sót đối với từng chu trình kinh doanh chính:

 • Phỏng vấn các cá nhân liên quan;
 • Kiểm tra các tài liệu liên quan;
 • Quan sát hoạt động của các chu trình chính và các nghiệp vụ chính;
 • Thực hiện lại các thủ tục kiểm soát xem chúng có hoạt động, hoặc hoạt động có hiệu quả không.

Dx10 đến Gx10: Bảng số liệu tổng hợp – Leadsheet

HSKiT mẫu không cung cấp tất cả các biểu mẫu mà căn cứ vào mẫu D110, DNKiT và KTV tự thiết kế Mẫu này cho các phần hành kiểm toán, tùy theo số lượng TK thực tế mà khách hàng sử dụng.

Dx20 đến Gx20: Giấy tờ làm việc phục vụ thuyết minh BCTC

HSKiT mẫu không cung cấp biểu mẫu mà biểu này sẽ do DNKiT tự thiết kế trên cơ sở yêu cầu của chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đối với từng TK liên quan, tùy theo yêu cầu lập Thuyết minh BCTC đối với các chỉ tiêu chủ yếu của từng khách hàng cụ thể.

Có thể bạn chưa biết: Mẫu bảng báo giá dịch vụ kế toán trọn gói

Dx30 đến Gx30: CTKiT

Việc lập CTKiT cho các khoản mục/phần hành nào là tùy thuộc vào tình hình thực tế có phát sinh và là khoản mục trọng yếu theo đánh giá của KTV ở từng doanh nghiệp.

Trên cơ sở đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu, KTV cần xem xét tác động đến phạm vi, nội dung và lịch trình của các thủ tục kiểm tra cơ bản ở các mức độ tương ứng là cao, trung bình, thấp trên cơ sở áp dụng toàn bộ các thủ tục kiểm tra cơ bản theo mẫu hoặc có lược bỏ hay bổ sung các thủ tục khác.

H110-Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan

Thực hiện theo các công việc đã nêu trong Mẫu cụ thể. Nếu không thực hiện/không áp dụng bất kỳ một thủ tục nào, KTV phải ghi rõ lý do và đánh giá ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm toán.

Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan
Thực hiện công việc kiểm toán theo hồ sơ kiểm toán mẫu của VACPA

Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo

B110: Phê duyệt và phát hành BCKiT và Thư quản lý

Thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán và Chủ nhiệm kiểm toán chịu trách nhiệm hoàn thành mẫu này bằng cách đánh dấu (x) vào những công việc đã thực hiện.

B120: Soát xét việc KSCL cuộc kiểm toán

Các thủ tục đề cập trong Mẫu này cần được thực hiện để đảm bảo cuộc kiểm toán đã có được sự tham vấn cần thiết đối với những vấn đề phức tạp, rủi ro cao và sự tham vấn này đã được lưu hồ sơ đúng đắn.

B130: Soát xét giấy tờ làm việc chi tiết

Mẫu giấy tờ này dùng để ghi chép lại các điểm nhận xét của Trưởng nhóm kiểm toán/Chủ nhiệm kiểm toán/Thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán về HSKiT đã thực hiện.

B140 Hình thành ý kiến kiểm toán

KTV trả lời các câu hỏi theo Mẫu và phải kết luận, dựa trên các bằng chứng kiểm toán đã thu thập và thực tế của cuộc kiểm toán thì ý kiến kiểm toán thuộc loại gì trong 4 loại (“Chấp nhận toàn phần”, “Ngoại trừ”, “Trái ngược”, “Từ chối đưa ra ý kiến”) và có cần thêm đoạn “Vấn đề khác” hoặc “Vấn đề cần nhấn mạnh” hay không.

Tổng hợp, kết luận và lập báo cáo
Lập báo cáo kiểm toán

Xem thêm: Các loại ý kiến kiểm toán chính năm 2024 & ví dụ cụ thể

Download file HSKiTM BCTC 2016 Final Full

 • Link tải Google Drive hồ sơ kiểm toán mẫu đối với kiểm toán Báo cáo tài chính chính thức của VACPA tại đây.

Trên đây là những nội dung chính và quan trọng nhất của hồ sơ kiểm toán mẫu VACPA chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, quý khách vui lòng liên hệ theo đường dây nóng +84 (0) 903 963 163 để được đội ngũ kiểm toán viên của MAN tư vấn tận tình nhất.

Mách bạn: Công ty dịch vụ kiểm toán tại Bình Dương uy tín nhất năm 2024 

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!