Các vấn đề liên quan đến chi phí trích trước theo Thông tư 200 như:

 • Chi phí trích trước 242?
 • Trích trước chi phí khi chưa có hóa đơn?
 • Hạch toán chi phí trích trước tiền lương?
 • Quy định trích trước chi phí?
 • Trích trước chi phí tiền điện?
 • Trích trước chi phí tiền lương?
 • Hạch toán chi phí trích trước theo Thông tư 200?
 • Trích trước tiền lương nghỉ phép theo Thông tư 200?

… sẽ được giải đáp, chia sẽ với bài viết sau đây.

TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ SAO CHO HỢP LÝ?

Thời điểm cuối năm (2021), Công ty sẽ thực hiện trích trước các khoản chi phí thực sự phát sinh trong năm nhưng chưa có hóa đơn, chưa thanh toán,… để phù hợp với chuẩn mực kế toán, sau đó các khoản trích trước này phải được thanh toán đầy đủ vào quý 1 năm sau (năm 2022) và trước thời điểm nộp quyết toán năm (trước ngày 30/03/2022) như vậy:

Về kê khai, khấu trừ thuế:

Đối với các hóa đơn có thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó (Công ty được kê khai, khấu trừ vào quý 1 năm sau) theo hướng dẫn tại khoản 8 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính .

Về trích trước các khoản chi phí:

Trường hợp Công ty đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hoá đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí hoặc giảm chi phí vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng theo quy định tại khoản 2.20 Điều 4 Thông tư số 96 ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính.

1. Chi phí trích trước bao gồm:

Theo Thông tư 200, TT 133 Quy định: chi phí phải trả (hay còn được gọi là chi phí trích trước hoặc chi phí dồn tích) là tài khoản dùng để phản ánh:

Các khoản phải trả cho hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán hoặc đã cung cấp cho người mua trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Các khoản phải trả cho người lao động trong kỳ như phải trả về tiền lương nghỉ phép.

Các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo phải trích trước, như:

 • Chi phí trong thời gian doanh nghiệp ngừng sản xuất theo mùa, vụ có thể xây dựng được kế hoạch ngừng sản xuất. Kế toán tiến hành tính trước và hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ những chi phí sẽ phải chi trong thời gian ngừng sản xuất, kinh doanh.
 • Trích trước chi phí lãi tiền vay phải trả trong trường hợp vay trả lãi sau, lãi trái phiếu trả sau (Khi trái phiếu đáo hạn).
 • Trích trước chi phí để tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm bất động sản đã bán.
 • Trích trước về sửa chữa lớn tài sản cố định theo chu kỳ
 • Các khoản trích trước đối với hoạt động đã tính doanh thu nhưng còn tiếp tục phải thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng (kể cả trường hợp doanh nghiệp có hoạt động cho thuê tài sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ trong nhiều năm nhưng có thu tiền trước của khách hàng và đã tính toàn bộ vào doanh thu của năm thu tiền)
 • Các khoản trích trước khác

Có thể bạn cần: Dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm báo cáo thuế giá rẻ

2. Hạch toán chi phí trích trước

Việc trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ phải được tính toán một cách chặt chẽ (lập dự toán chi phí và được cấp có thẩm quyền phê duyệt) và phải có bằng chứng hợp lý, tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỳ, để đảm bảo số chi phí phải trả hạch toán vào tài khoản này phù hợp với số chi phí thực tế phát sinh.

Nghiêm cấm việc trích trước vào chi phí những nội dung không được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh đã ghi nhận doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng chưa phát sinh đầy đủ chi phí thì được trích trước các khoản chi phí theo quy định vào chi phí được trừ tương ứng với doanh thu đã ghi nhận khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Khi kết thúc hợp đồng, doanh nghiệp phải tính toán xác định chính xác số chi phí thực tế căn cứ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp thực tế đã phát sinh để điều chỉnh tăng chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh lớn hơn số đã trích trước) hoặc giảm chi phí (trường hợp chi phí thực tế phát sinh nhỏ hơn số đã trích trước) vào kỳ tính thuế kết thúc hợp đồng.

Đối với những tài sản cố định việc sửa chữa có tính chu kỳ thì doanh nghiệp được trích trước chi phí sửa chữa theo dự toán vào chi phí hàng năm. Nếu số thực chi sửa chữa lớn hơn số tích theo dự toán thì doanh nghiệp được tính thêm vào chi phí được trừ số chênh lệch này.

(Tại khoản 2.20 Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính)

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

 • Hỗ trợ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Ngân – Director
 • Tel: 0903 428 622
 • Email: ngannguyen.pp@gmail.com

Ban biên tập: Man.net.vn

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.