Các quy định về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài như:

 • Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài? Chuyển lợi nhuận về Công ty Mẹ?
 • Thời hạn chuyển lợi nhuận ra nước ngoài? Thời gian chuyển lợi nhuận ra nước ngoài?
 • Bộ hồ sơ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài?
 • Hạch toán chuyển lợi nhuận ra nước ngoài?
 • Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài? Thủ tục chuyển lợi nhuận ra nước ngoài 2021?
 • Công văn về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài?
 • Cách điện mẫu thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài?
 • Tỷ giá khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài?

… sẽ được tham khảo trong bài viết dưới đây.

Trước năm 2011, Nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong các trường hợp:

Chuyển hàng năm và chuyển một lần toàn bộ số lợi nhuận được chia hoặc thu được sau khi kết thức năm tài chính và đã nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế;

Tạm chuyển ngay trong năm tài chính theo định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng, sau khi đã nộp thuế TNDN;

Chuyển lợi nhuận khi kết thúc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, loại trừ các trường hợp sau đây không được tạm chuyển hàng quý hoặc nửa năm:

 • Lợi nhuận được chia tại các doanh nghiệp không khai thuế TNDN.
 • Lợi nhuận được chia được xác định là không phù hợp với các quy định của pháp luật về thuế, kế toán.

(Theo Thông tư số 124/2004/TT-BTC ngày 23/12/2004)

Từ năm 2011, lợi nhuận chuyển ra nước ngoài được siết chặt hơn thông qua việc bù trù lỗ trước khi xác định thực lãi được phép chuyển, đồng thời báo cáo tài chính phải được kiểm toán và không được chuyển theo quý hay nửa năm một lần.

Thuế chuyển lợi nhuận được gỡ bỏ nhưng thay vào đó là thuế đầu tư vốn (5%) tính trên số lợi nhuận chuyển đi. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư ở nước ngoài là một doanh nghiệp (không phải là cá nhân) thì được miễn khấu trừ thuế đầu tư vốn.

Khai rõ số lãi từng năm khi chuyển lợi nhuận về nước

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC, nhà đầu tư nước ngoài được quyền chuyển lợi nhuận về nước, nhưng phải đảm bảo các điều kiện: đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Việt Nam, đã nộp BCTC, tờ khai quyết toán thuế TNDN và thông báo trước khi chuyển lợi nhuận.

Trong đó, Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải thực hiện theo biểu mẫu ban hành tại Thông tư 186/2010/TT-BTC và phải trình bày cụ thể số tiền chuyển lợi nhuận của từng năm (nếu chuyển dồn lợi nhuận của nhiều năm).

Nhà đầu tư được tự quyết định số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài nhưng phải đảm bảo phù hợp với các quy định tại Thông tư 186/2010/TT-BTC.

Thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài phải chờ sau 07 ngày làm việc tính từ ngày gửi thông báo cho cơ quan thuế.

(Công văn số 57077/CT-TTHT ngày 15/8/2018)

Phần lợi nhuận cam kết tái đầu tư tại Việt Nam không được phép chuyển về nước

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài có cam kết sử dụng một phần lợi nhuận thu được để tái đầu tư tại Việt Nam thì khoản lợi nhuận tương ứng với mức đã cam kết không được phép chuyển về nước.

(Công văn số 5413/TCT-CS ngày 16/12/2015)

Thay đổi năm tài chính, thời điểm nào được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển lợi nhuận về nước khi kết thúc năm tài chính và sau khi doanh nghiệp mà nhà đầu tư nước ngoài góp vốn đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam, đã nộp BCTC được kiểm toán và tờ khai quyết toán thuế TNDN năm tài chính.

Theo đó, Tổng cục Thuế cho rằng trường hợp doanh nghiệp FDI chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính thì lợi nhuận phát sinh trong năm chuyển đổi chỉ được chuyển ra nước ngoài cùng với thời điểm chuyển lợi nhuận khi kết thúc năm tài chính đầu tiên, và doanh nghiệp FDI đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, đã nộp BCTC và tờ khai quyết toán thuế của năm chuyển đổi.

Ví dụ, từ năm 2015, doanh nghiệp A chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính (bắt đầu từ ngày 1/4 năm nay – 31/3 năm sau) thì lợi nhuận trong năm chuyển đổi (từ ngày 1/1/2015 – 31/3/2015) chỉ được chuyển ra nước ngoài cùng với thời điểm chuyển lợi nhuận khi kết thúc năm tài chính 2015 (từ ngày 1/4/2015 – 31/3/2016).

(Công văn số 4764/TCT-CS ngày 11/11/2015)

Thuế tăng thêm qua thanh tra vẫn phải nộp trước khi chuyển lợi nhuận

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 1 Điều 4 Thông tư 186/2010/TT-BTC, lợi nhuận của nhà đầu tư nước ngoài chỉ được phép chuyển về nước sau khi đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế.

Theo đó, khoản thuế tăng thêm sau thanh tra thuế (nếu có) vẫn phải nộp đủ trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

(Công văn số 4178/TCT-DNL ngày 9/10/2015)

Hồ sơ ngân hàng khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC thì cần xuất trình các hồ sơ sau đây cho phía ngân hàng:

 • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
 • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến năm đề nghị chuyển;
 • Biên bản họp hội đồng quản trị của nhà đầu tư phê duyệt về việc phân chia lợi nhuận;
 • Thông báo gởi Cơ quan Thuế về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

(Công văn số 45838/CT-HTr ngày 15/7/2015)

Hợp đồng HTKD – chỉ được chuyển về nước lợi nhuận sau thuế

Theo quy định tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng hợp tác kinh doanh (HTKD) với doanh nghiệp nước ngoài và được cử làm đại diện kê khai thuế thì doanh nghiệp Việt Nam phải hạch toán riêng lợi nhuận của hợp đồng hợp tác kinh doanh để kê khai nộp thuế.

Bên nước ngoài chỉ được chuyển lợi nhuận về nước sau khi bên Việt Nam hoàn thành nghĩa vụ thuế của toàn bộ hợp đồng hợp tác (tức lợi nhuận sau thuế).

(Công văn số 4375/CT-TTHT ngày 29/5/2015)

Phải đăng ký trước ít nhất 7 ngày

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC, chậm nhất 07 ngày làm việc trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho nhà đầu tư, doanh nghiệp phải nộp Thông báo chuyển lợi nhuận ra nước ngoài cho cơ quan Thuế.

(Công văn số 4203/CT-TTHT ngày 26/5/2015)

Lợi nhuận không được chuyển theo quý

Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC, nhà đầu tư nước ngoài chỉ được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài hàng năm tại thời điểm kết thúc năm tài chính, sau khi đã nộp báo cáo tài chính (có kiểm toán) và tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Khi chưa kết thúc năm tài chính, tức chưa kiểm toán báo cáo tài chính và chưa quyết toán thuế TNDN thì số lợi nhuận của năm đó chưa được phép chuyển ra nước ngoài. Điều này có nghĩa nhà đầu tư không được chuyển lợi nhuận theo quý.

(Công văn số 1084/TCT-DNL ngày 30/3/2015)

Phạt 200 triệu đồng nếu chuyển lợi nhuận trái phép

Nếu việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài được xem là trái với quy định pháp luật (hiện là Thông tư số 186/2010/TT-BTC) thì mức phạt là từ 150 triệu đến 200 triệu đồng, đồng thời bị buộc hoàn lại số lợi nhuận đã chuyển trái phép.

Để không bị xem là trái phép, hãy đảm bảo đủ các điều kiện sau:

 • Chỉ được chuyển phần lợi nhuận sau khi bù trừ hết lỗ
 • Kiểm toán Báo cáo tài chính
 • Loại trừ số lợi nhuận đã cam kết tái đầu tư (nếu có)
 • Không nợ thuế
 • Đã nộp Thông báo chuyển lợi nhuận trước ít nhất 7 ngày làm việc
 • Đã nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN

(Khoản 5 Điều 22 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013)

Có thể kết chuyển cùng lúc lợi nhuận của các năm trước

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC, doanh nghiệp FDI khi chuyển lợi nhuận ra khỏi Việt Nam chỉ cần nộp trước Thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp ít nhất 7 ngày làm việc. Nếu số chuyển đi bao gồm cả lợi nhuận của các năm trước cộng dồn lại thì cơ quan thuế sẽ tự chịu trách nhiệm rà soát và sẽ xác nhận số lợi nhuận hợp pháp được phép chuyển ra nước ngoài.

(Công văn số 1598/TCT-CS ngày 17/5/2013)

Có thể ủy quyền Công ty nộp thay Thông báo chuyển lợi nhuận

Nhà đầu tư nước ngoài có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp nơi mình góp vốn nộp Thông báo chuyển lợi nhuận, (theo mẫu đính kèm Thông tư 186/2010/TT-BTC) tại cơ quan thuế quản lý trước 7 ngày so với ngày chuyển lợi nhuận. Trước khi chuyển lợi nhuận, doanh nghiệp nơi nhà đầu tư góp vốn phải nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Tờ khai Quyết toán thuế TNDN.

Khi chia và chuyển lợi nhuận, doanh nghiệp nơi Nhà đầu tư góp vốn phải khấu trừ và trích nộp 5% thuế đầu tư vốn trên lợi nhuận được chia (khoản 1.4 Mục II Phần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC).

(Công văn số 5791/CT-TTHT ngày 2/8/2012)

Nợ thuế theo chính sách ân hạn nộp vẫn không được chuyển lợi nhuận

Theo quy định tại Điều 4 và 5 Thông tư số 186/2010/TT-BTC, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chỉ được chuyển lợi nhuận về nước sau khi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thu nhập hình thành nên khoản lợi nhuận đó, nói ngắn gọn là đã nộp đủ thuế.

Trường hợp tại thời điểm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, doanh nghiệp FDI chưa nộp thuế cho dù là được ân hạn theo chính sách hiện hành (như Thông tư số 42/2012/TT-BTC ân hạn thuế TNDN 2011, Thông tư 83/2012/TT-BTC ân hạn thuế GTGT quý 2/2012) thì vẫn bị xem là chưa nộp đủ thuế nên sẽ không được Ngân hàng tiếp nhận hồ sơ chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

(Công văn số 4957/CT-TTHT ngày 28/6/2012)

Lợi nhuận trong công ty liên doanh vẫn phải kiểm toán trước khi chuyển ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài liên doanh với các Công ty trong nước nếu muốn chuyển lợi nhuận được chia trong liên doanh vẫn phải chờ đến khi kết thúc năm tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính.

(Công văn số 3998/TCT-CS ngày 7/11/2011)

Không được chuyển lợi nhuận trước nộp Báo cáo tài chính

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Thông tư số 186/2010/TT-BTC, trước khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Tờ khai Quyết toán thuế TNDN.

Theo đó, việc chia lợi nhuận theo quý trước khi nộp báo cáo tài chính không được chấp nhận.

(Công văn số 8620/CT-TTHT ngày 7/10/2011)

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài có thể bằng hiện vật

Lợi nhuận chuyển ra nước ngoài không nhất thiết phải là tiền, nó có thể là hiện vật.

Tuy nhiên, giá trị hiện vật phải được quy đổi ra tiền có trị giá tương đương với số lợi nhuận được phép chuyển đi, đồng thời không thuộc Danh mục hàng cấm xuất khẩu và phải làm thủ tục hải quan khi mang ra.

(Công văn số 8612/CT-TTHT ngày 7/10/2011)

Thuế đầu tư vốn chỉ phát sinh khi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài nếu góp vốn vào Công ty TNHH, Công ty CP tại Việt Nam và được chia lợi tức hoặc cổ tức thì khi chuyển ra nước ngoài mới chịu thuế đầu tư vốn (5%). Ngược lại. nếu dùng lợi tức/cổ tức này tiếp tục đầu tư vào các Công ty khác tại Việt Nam thì được miễn tính thuế đầu tư vốn.

(Công văn số 1820/TCT-TNCN ngày 27/5/2011)

Trước 2011, lợi nhuận được phép chuyển theo quý hoặc nửa năm

Chính sách thuế đối với chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của các doanh nghiệp FDI có thay đổi theo từ thời kỳ như sau:

 • Trước năm 2011, Doanh nghiệp FDI được phép tạm chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo định kỳ hàng quý hoặc 6 tháng.
 • Từ năm 2011 về sau, việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài áp dụng theo Thông tư số 186/2010/TT-BTC. Theo đó, doanh nghiệp FDI chỉ được chuyển lợi nhuận theo kết quả đầu tư tại Việt Nam, tức đã bù trừ lỗ của các năm trước (nếu có). Điều này đồng nghĩa với việc phải đảm bảo đầu tư có lãi, doanh nghiệp FDI mới được chuyển lợi nhuận về nước.

(Công văn số 1501/TCT-CS ngày 4/5/2011)

Điều kiện chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

Lợi nhuận phát sinh từ việc đầu tư tại Việt Nam, nếu muốn chuyển ra nước ngoài phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

 • Phải bù trừ hết lỗ. Trường hợp Báo cáo tài chính vẫn còn số lỗ lũy kế của các năm trước chuyển sang thì phải bù trừ cho hết, phần còn lại (nếu có) mới được chuyển ra nước ngoài;
 • Lợi nhuận phải được căn cứ trên báo cái tài chính đã kiểm toán;
 • Nếu có cam kết tái đầu tư tại Việt Nam thì phải giữ lại phần lợi nhuận tương ứng với số vốn cam kết;
 • Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, tức phải đảm bảo không được nợ thuế;
 • Thông báo chuyển lợi nhuận phải nộp trước ít nhất 7 ngày làm việc;
 • Đã nộp Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Doanh nghiệp khi chuyển lợi nhuận phải khấu trừ 5% thuế đầu tư vốn và khai nộp thay cho nhà đầu tư nước ngoài.

(Thông tư số 186/2010/TT-BTC ngày 18/11/2010)

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

 • Hỗ trợ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Ngân – Director
 • Tel: 0903 428 622
 • Email: ngannguyen.pp@gmail.com

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.