Kiểm toán công trình xây dựng có những quy định nào? vài trò cũng như lợi ích tổng thể của chúng? trong bài viết này cùng Founder của Man, ông Lê Hoàng Tuyên tìm hiểu ngay.

Quy định về Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Dự án nhóm nào phải kiểm toán?

Các dự án của Quý Khách hàng bắt buộc phải Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành theo quy định Căn cứ theo Khoản 1 Điều 4 của Thông tư 10/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 20 tháng 2 năm 2020 được quy định và hướng dẫn cụ thể như sau:

Dự án nhóm nào phải kiểm toán?

“…

Điều 4. Quyết toán dự án thành phần, tiểu dự án, công trình, hạng mục công trình độc lập hoàn thành

1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có nhiều dự án thành phần, tiểu dự án độc lập (có thể vận hành độc lập, khai thác sử dụng hoặc được phân kỳ đầu tư) có quyết định phê duyệt dự án đầu tư riêng biệt: Mỗi dự án thành phần hoặc tiểu dự án độc lập thực hiện lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán như một dự án đầu tư độc lập.

Dự án thành phần hoặc tiểu dự án đã được thẩm tra và phê duyệt theo quy định không phải kiểm toán quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán lại. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương (sau đây gọi chung là bộ, cơ quan trung ương), tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) được giao quản lý dự án thành phần chính hoặc được giao làm đầu mối tổng hợp dự án chịu trách nhiệm báo cáo kết quả tổng quyết toán toàn bộ dự án (theo Mẫu số 10/QTDA kèm theo Thông tư này) gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A hoàn thành toàn bộ.

…”

Lợi ích Kiểm toán Xây dựng Cơ bản

Lợi ích bao quát, tổng thể nhất là đảm bảo toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ khâu lập hồ sơ dự án, thẩm định phê duyệt cho đến khi đưa vào khai thác sử dụng, dự án không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu, báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình dự án, nâng cao độ tin cậy của báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đẩy nhanh quá trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Lợi ích cụ thể hơn đó là chúng tôi đã thiết kế xây dựng Quy trình Kiểm toán xây dựng cơ bản chuyên nghiệp và ngày càng được hoàn thiện, tuân thủ các quy định về nội dung của Chuẩn mực kiểm toán số 1000, kịp thời nắm bắt và bổ sung đầy đủ các quy định mới được Nhà nước ban hành về đầu tư xây dựng.

Lợi ích tiếp theo là toàn bộ nội dung kiểm toán hoàn toán theo đúng theo các quy định Pháp lý, tiết kiệm chi phí, thủ tục thanh quyết toán được nhanh gọn vì đã sớm nắm bắt và có phương án xử lý các sai sót không đáng có, giúp hồ sơ quyết toán dự án được chuẩn bị đầy đủ khi mà một dự án đầu tư có vô số các công việc cần phải thực hiện, để đảm bảo chất lượng công việc là rất cần thiết.

Lợi ích đối với xã hội của kiểm toán xây dựng ở Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, các thiếu sót còn gặp phải của các Chủ Đầu tư, các Ban Quản lý dự án khu vực, chuyên ngành. Giúp cho việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Nhà nước đạt hiệu quả cao, góp phần tạo nên sự minh bạch rõ ràng trong quá trình sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Lợi ích Kiểm toán Xây dựng Cơ bản

Công việc kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án:

Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Phạm vi kiểm toán và công việc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành:

Phạm vi kiểm toán được xác định trên cơ sở các yêu cầu của Dự án đầu tư.

Công việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành sẽ được thực hiện theo Quy định tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 – Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính và Bổ sung, sửa đổi theo Thông tư 64/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Việc kiểm toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành được thực hiện trên cơ sở các văn bản pháp quy hiện hành của Nhà nước ban hành về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phù hợp với thời điểm thực hiện và quyết toán dự án, các tài liệu của Dự án theo quy định của Nhà nước do chủ đầu tư cung cấp.

Kiểm toán tuân thủ trong hoạt động đầu tư.

Kiểm toán quyết toán chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Thẩm tra dự án, lập và thẩm tra dự toán công trình.

Tư vấn lựa chọn nhà thầu

Giảm thiểu Lo lắng, khó khăn, kết quả kém và rủi ro cho Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Chúng tôi giúp Quý Khách hàng kiểm tra, rà soát Quý Khách hàng có phải là đối tượng bắt buộc phải Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định không?!

Các kiểm toán viên của chúng tôi giúp đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo quyết toán công trình xây dựng và các vấn đề khác mà chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm.

Chúng tôi giúp Quý Khách hàng tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng, Đấu thầu và các quy định có liên quan đối với các loại dự án, công trình và nguồn vốn đầu tư, gồm: vốn Ngân sách Nhà nước, vốn Nhà ngoài ngân sách, vốn ODA, các loại vốn khác nhằm giúp cho Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án theo quy định hiện hành, đồng thời cung cấp cho các Bên có liên quan những thông tin, số liệu và ý kiến đáng tin cậy trong việc xem xét, phê duyệt Dự toán công trình, Quyết toán dự án hoàn thành; kiểm soát và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng.

Chúng tôi giúp Quý Doanh nghiệp có được Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đã được kiểm toán để nộp đúng thời gian theo quy định, không bị phạt vi phạm hành chính.

Giảm thiểu Lo lắng, khó khăn, kết quả kém và rủi ro cho Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Những lợi ích cụ thể đạt được Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Chúng tôi luôn luôn đảm bảo lợi ích tổng thể và bao quát nhất cho Quý Khách hàng là toàn bộ quá trình thực hiện dự án từ khâu lập hồ sơ dự án, thẩm định phê duyệt cho đến khi đưa vào khai thác sử dụng, dự án không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình dự án, nâng cao độ tin cậy của Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, đẩy nhanh quá trình thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Chúng tôi cam kết với Khách hàng là chúng tôi luôn thiết kế xây dựng Quy trình Kiểm toán xây dựng cơ bản chuyên nghiệp và ngày càng được hoàn thiện, tuân thủ các quy định về nội dung của Chuẩn mực kiểm toán số 1000, kịp thời nắm bắt và bổ sung đầy đủ các quy định mới được Nhà nước ban hành về đầu tư xây dựng.

Chúng tôi luôn luôn đảm bảo lợi ích cho Quý Khách hàng là toàn bộ nội dung kiểm toán hoàn toàn đúng theo các quy định Pháp lý, tiết kiệm chi phí, thủ tục thanh quyết toán được nhanh gọn vì đã sớm nắm bắt và có phương án xử lý các sai sót không đáng có, giúp hồ sơ quyết toán dự án được chuẩn bị đầy đủ khi mà một dự án đầu tư có vô số các công việc cần phải thực hiện, để đảm bảo chất lượng công việc là rất cần thiết.

Chúng tôi giúp cho việc Kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành trở nên đáng tin cậy, đưa ra ý kiến khách quan, giảm thiểu rủi ro về sai sót, gian lận. Vì vậy hoạt động kiểm toán độc lập đối với Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Quý Khách hàng mang lại ý kiến hoàn toàn độc lập, đáng tin cập cho người sử dụng.

Chúng tôi giúp gia tăng độ tin cậy của Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành mà Quý Khách hàng cung cấp cho Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án theo quy định hiện hành, đồng thời cung cấp cho các Bên có liên quan những thông tin, số liệu và ý kiến đáng tin cậy trong việc xem xét, phê duyệt Dự toán công trình, Quyết toán dự án hoàn thành; kiểm soát và quản lý chi phí trong đầu tư xây dựng.

Chúng tôi giúp củng cố hình ảnh tài chính của Quý Doanh nghiệp, tạo niềm tin cho Chủ đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, người sử dụng thông tin.

Chức năng chính của kiểm toán là kiểm tra tính chính xác, trung thực và hợp lý. Do đó, việc kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành có thể giúp Quý Doanh nghiệp tìm ra gian lận, sai sót trong chứng từ, sổ sách, báo cáo quyết toán hoặc quy trình quyết toán của Quý Doanh nghiệp.

Có rất nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình soạn lập, cung cấp thông tin kế toán – mà ở đây là Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành – cho người sử dụng như: mâu thuẫn về lợi ích, khác biệt về nhu cầu sử dụng thông tin, quy trình thông tin – kế toán phức tạp, khả năng kiểm tra thấp… khiến cho thông tin kế toán trở nên thiếu độ tin cậy, không khách quan, chứa đựng nhiều rủi ro về sai sót, gian lận và do vậy, cần phải có sự kiểm tra độc lập, đủ trình độ chuyên môn của bên thứ ba. Như vậy để thông tin tài chính kế toán mang tính hữu ích thì cần thiết phải có hoạt động kiểm toán độc lập đối với Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành để hạn chế đến mức thấp nhất những rủi ro này.

Nên xem: Kiểm toán nhà nước là gì?

Khi đứng từ góc nhìn của người quản lý, người quản lý tự nguyện chấp nhận kiểm toán vì nhờ đó, làm tăng độ tin cậy của thông tin trên Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, cải thiện lợi thế so với trường hợp không kiểm toán. Hơn nữa những lợi ích mang lại sẽ luôn luôn vượt quá chi phí cho cuộc kiểm toán. Bên cạnh đó, việc lập và kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành là một trách nhiệm phải thực hiện của người quản lý đối với Ngân sách Nhà nước và cũng là trách nhiệm của Ban Quản lý đối với các bên liên quan trong xã hội. Do vậy, lợi ích của xã hội sẽ được đảm bảo hợp lý từ việc kiểm toán được xem như là một phần của hệ thống kiểm soát của xã hội đối với thông tin trên Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Như vậy kiểm toán độc lập là một phương thức đảm bảo ở mức độ hợp lý nhất định độ tin cậy của thông tin để bảo vệ quyền lợi chung của xã hội và các bên liên quan trong nền kinh tế thị trường mà thông tin là cơ sở cho việc ra quyết định kinh tế.

Chúng tôi có thể tự hào về thời gian vừa qua đã kiểm toán rất nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành có giá trị lớn và đã được nhiều cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chủ quản và các Quý Doanh nghiệp tín nhiệm và đánh giá chất lượng cao.

Chúng tôi giúp Quý Khách hàng có một công ty kiểm toán mới để thay đổi cách nhìn, thay đổi phương pháp kiểm toán, có một cách nhìn mới, hiểu biết mới về tình hình tài chính, kế toán, Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành về những rủi ro đang phải đối mặt của Quý Khách hàng. Cũng như giúp Quý Khách hàng được cộng tác cùng một công ty kiểm toán đảm bảo chất lượng ở mức độ cao, những cuộc kiểm toán đáng tin cậy.

MAN khác biệt trong kiểm toán công trình xây dựng

MAN khác biệt trong kiểm toán công trình xây dựng

Quá trình cung cấp dịch vụ của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn để hỗ trợ khách hàng:

  • Tư vấn thuế miễn phí cho Quý Khách hàng qua email, điện thoại,…
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý kinh doanh.
  • Tư vấn công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính.
  • Tư vấn hệ thống kiểm soát nội bộ.
  • Tư vấn quyền và lợi ích chính đáng cho Quý Khách hàng.

“Làm đúng ngay từ đầu” là cách làm hiệu quả nhất, tốn ít chi phí nhất và khôn ngoan nhất.

Hãy gọi ngay cho chúng tôi để “Làm đúng ngay từ đầu”

Quý Khách hàng đang cần trao đổi, tư vấn về chuyên môn? => Hãy liên hệ ngay:

  • Email: man@man.net.vn
  • Phone: (+84) 0903 963 163
  • Zalo: (+84) 0903 963 163

Quý Khách hàng đang cần báo giá? => Hãy nhận báo giá trong 1 giờ

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!