Bạn có biết gì về Nghị định 20/2017/NĐ-CP về giao dịch liên kết? Đây là một văn bản pháp lý quan trọng mà bạn cần nắm rõ và tuân thủ khi thực hiện các giao dịch liên kết với các bên có quan hệ liên kết với doanh nghiệp của bạn. Nếu không, bạn có thể gặp phải những rủi ro và hậu quả nghiêm trọng về thuế. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ và áp dụng đúng các quy định và quy trình liên quan đến giao dịch liên kết và chuyển giá theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Khái niệm về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, quan hệ liên kết là quan hệ giữa hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có khả năng kiểm soát hoặc ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhau. Giao dịch liên kết là giao dịch giữa các tổ chức, cá nhân có quan hệ liên kết trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tài chính hoặc các lĩnh vực khác.

Mục đích của việc lập báo cáo chuyển giá (GDLK) là để cung cấp cho cơ quan thuế các thông tin cần thiết để kiểm tra, xác minh và điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Báo cáo chuyển giá là một công cụ để minh chứng rằng giá giao dịch liên kết đã được xác định theo nguyên tắc giá thị trường (arm’s length principle), tức là giá mà hai bên không có quan hệ liên kết sẽ thỏa thuận trong cùng điều kiện và hoàn cảnh.

Các văn bản áp dụng

Ngoài Nghị định 20/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết cần tuân thủ các văn bản pháp lý sau:

 • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
 • Thông tư 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 20/2017/NĐ-CP.
 • Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 41/2017/TT-BTC.
 • Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định về kế toán doanh nghiệp.

Các văn bản pháp lý khác có liên quan.

Các bên có quan hệ liên kết

Nhìn sâu vào Nghị định 20/2017/NĐ-CP: Làm thế nào để tuân thủ đúng quy định về giao dịch liên kết và chuyển giá?
Nghị định 20/2017/NĐ-CP và các bên quan hệ

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, các bên có quan hệ liên kết thuộc một trong 10 trường hợp sau:

 • Một tổ chức, cá nhân nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ hoặc quyền biểu quyết của một tổ chức khác hoặc nhiều tổ chức, cá nhân cùng nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% trở lên vốn điều lệ hoặc quyền biểu quyết của hai hoặc nhiều tổ chức khác.
 • Một tổ chức, cá nhân có quyền bầu hoặc bổ nhiệm từ 50% trở lên thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc người có quyền quản lý tương đương của một tổ chức khác hoặc nhiều tổ chức, cá nhân cùng có quyền bầu hoặc bổ nhiệm từ 50% trở lên thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Giám đốc, Tổng giám đốc hoặc người có quyền quản lý tương đương của hai hoặc nhiều tổ chức khác.
 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc phân chia lợi nhuận không phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc sử dụng hoặc kiểm soát các tài sản, nguồn lực sản xuất kinh doanh của nhau.
 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc thay đổi giá giao dịch liên kết không phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc cung cấp hay nhận các dịch vụ không phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc sử dụng hoặc chuyển giao các quyền sở hữu trí tuệ không phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc cung cấp hay nhận các khoản cho vay
 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc cung cấp hay nhận các khoản cho vay không phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
 • Một tổ chức, cá nhân có quan hệ họ hàng trong phạm vi bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người đại diện theo pháp luật của một tổ chức khác hoặc người quản lý, điều hành một tổ chức khác.

Ví dụ: Công ty A có 30% vốn điều lệ của Công ty B và có quyền bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty B. Công ty A và Công ty B có quan hệ liên kết theo trường hợp 1 và 2. Công ty A bán hàng hóa cho Công ty B với giá cao hơn giá thị trường. Đây là một giao dịch liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

 • Một tổ chức, cá nhân có thỏa thuận với một tổ chức, cá nhân khác về việc cung cấp hay nhận các khoản cho vay không phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
 • Một tổ chức, cá nhân có quan hệ họ hàng trong phạm vi bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột với người đại diện theo pháp luật của một tổ chức khác hoặc người quản lý, điều hành một tổ chức khác.

Ví dụ: Công ty A có 30% vốn điều lệ của Công ty B và có quyền bầu 2 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty B. Công ty A và Công ty B có quan hệ liên kết theo trường hợp 1 và 2. Công ty A bán hàng hóa cho Công ty B với giá cao hơn giá thị trường. Đây là một giao dịch liên kết theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP.

Các trường hợp kê khai và miễn trừ kê khai

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải kê khai báo cáo chuyển giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm thuế là từ 50 tỷ đồng trở lên và tổng giá trị giao dịch liên kết trong năm thuế là từ 30 tỷ đồng trở lên.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các bên có quan hệ liên kết nằm trong danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không áp dụng hoặc áp dụng không đầy đủ các quy định của Hiệp định về thông tin thuế hoặc Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các bên có quan hệ liên kết được miễn thuế hoặc được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn rất nhiều so với mức thuế suất thông thường tại quốc gia, vùng lãnh thổ đó.
Các trường hợp kê khai và miễn trừ kê khai giao dịch liên kết
Các trường hợp kê khai và miễn trừ kê khai giao dịch liên kết
 • Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết được miễn trừ kê khai báo cáo chuyển giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ là giao dịch nội bộ giữa các chi nhánh của cùng một doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ là giao dịch giữa các doanh nghiệp được miễn thuế hoặc được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ là giao dịch giữa các doanh nghiệp đã được cơ quan thuế xác nhận là tuân thủ nguyên tắc giá thị trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Các phương pháp xác định giá trong giao dịch liên kết

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải xác định giá giao dịch liên kết theo một trong các phương pháp sau:

 • Phương pháp giá so sánh không điều chỉnh (Comparable Uncontrolled Price method CUP): Phương pháp này xác định giá giao dịch liên kết bằng cách so sánh với giá giao dịch giữa các bên không có quan hệ liên kết trong cùng hoặc tương đương điều kiện và hoàn cảnh.
 • Phương pháp chi phí cộng thêm (Cost Plus method CP): Phương pháp này xác định giá giao dịch liên kết bằng cách cộng thêm một tỷ suất lợi nhuận hợp lý cho chi phí sản xuất kinh doanh của bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho bên có quan hệ liên kết. Tỷ suất lợi nhuận này được xác định dựa trên tỷ suất lợi nhuận của các bên không có quan hệ liên kết trong cùng hoặc tương đương điều kiện và hoàn cảnh.
 • Phương pháp bán lại (Resale Price method RP): Phương pháp này xác định giá giao dịch liên kết bằng cách trừ đi một tỷ suất lợi nhuận hợp lý cho giá bán hàng hóa, dịch vụ của bên mua từ bên có quan hệ liên kết. Tỷ suất lợi nhuận này được xác định dựa trên tỷ suất lợi nhuận của các bên không có quan hệ liên kết trong cùng hoặc tương đương điều kiện và hoàn cảnh.
 • Phương pháp chia lợi nhuận (Profit Split method PS): Phương pháp này xác định giá giao dịch liên kết bằng cách chia lợi nhuận toàn bộ hoặc lợi nhuận thặng dư cho các bên có quan hệ liên kết theo một tỷ lệ hợp lý. Tỷ lệ này được xác định dựa trên vai trò, chức năng, rủi ro, tài sản và thị trường của mỗi bên trong giao dịch liên kết.
 • Phương pháp lợi nhuận tối thiểu (Transactional Net Margin method TNMM): Phương pháp này xác định giá giao dịch liên kết bằng cách so sánh tỷ suất lợi nhuận của một bên trong giao dịch liên kết với tỷ suất lợi nhuận của các bên không có quan hệ liên kết trong cùng hoặc tương đương điều kiện và hoàn cảnh. Tỷ suất lợi nhuận này được tính trên một chỉ tiêu tài chính như doanh thu, chi phí, tài sản hoặc vốn.

Thời gian lập và kê khai báo cáo chuyển giá

Theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết phải kê khai báo cáo chuyển giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Doanh nghiệp có tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm thuế là từ 50 tỷ đồng trở lên và tổng giá trị giao dịch liên kết trong năm thuế là từ 30 tỷ đồng trở lên.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các bên có quan hệ liên kết nằm trong danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ không áp dụng hoặc áp dụng không đầy đủ các quy định của Hiệp định về thông tin thuế hoặc Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết với các bên có quan hệ liên kết được miễn thuế hoặc được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn rất nhiều so với mức thuế suất thông thường tại quốc gia, vùng lãnh thổ đó.
 • Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết được miễn trừ kê khai báo cáo chuyển giá nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ là giao dịch nội bộ giữa các chi nhánh của cùng một doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ là giao dịch giữa các doanh nghiệp được miễn thuế hoặc được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp bằng nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Doanh nghiệp có giao dịch liên kết chỉ là giao dịch giữa các doanh nghiệp đã được cơ quan thuế xác nhận là tuân thủ nguyên tắc giá thị trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Giới thiệu dịch vụ chuyển giá, lập hồ sơ báo cáo giao dịch liên kết tại MAN

Bạn muốn biết về dịch vụ chuyển giá, lập hồ sơ báo cáo giao dịch liên kết tại MAN? Đây là một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ liên quan đến giao dịch liên kết và chuyển giá cho các doanh nghiệp có giao dịch với các bên có quan hệ liên kết. Các dịch vụ của MAN bao gồm:

 • Tư vấn về các quy định pháp lý, tiêu chuẩn quốc tế và nguồn dữ liệu tin cậy về giao dịch liên kết và chuyển giá.
 • Lập và kê khai báo cáo chuyển giá theo các phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp với nguyên tắc giá thị trường.
 • Lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và cung cấp cho cơ quan thuế khi được yêu cầu.
 • Giải quyết các tranh chấp và kiện tụng về chuyển giá với cơ quan thuế.
 • Tham gia vào các thỏa thuận giá trước (APA) và các thỏa thuận phối hợp kiểm tra (CCA) với cơ quan thuế.

Nhìn sâu vào Nghị định 20/2017/NĐ-CP: Làm thế nào để tuân thủ đúng quy định về giao dịch liên kết và chuyển giá?

MAN có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu về các văn bản pháp lý, các tiêu chuẩn quốc tế và các nguồn dữ liệu tin cậy để hỗ trợ bạn xác định giá giao dịch liên kết theo nguyên tắc giá thị trường, lập và kê khai báo cáo chuyển giá đúng thời hạn và chất lượng, giải quyết các tranh chấp và kiện tụng về chuyển giá với cơ quan thuế, tham gia vào các thỏa thuận giá trước và các thỏa thuận phối hợp kiểm tra với cơ quan thuế.

Với dịch vụ chuyển giá, lập hồ sơ báo cáo giao dịch liên kết tại MAN, bạn sẽ có được những lợi ích sau:

 • Giảm thiểu rủi ro và hậu quả về thuế do vi phạm các quy định về giao dịch liên kết và chuyển giá.
 • Tối ưu hóa chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp trong các giao dịch liên kết.
 • Nâng cao uy tín và minh bạch của doanh nghiệp trước cơ quan thuế và các bên liên quan.
 • Tận dụng các cơ hội và ưu đãi thuế từ các hiệp định thương mại tự do
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!