Kiểm toán nội bộ đã giúp nâng cao đáng kể hiệu quả của hoạt động quản trị doanh nghiệp. Trong bài viết sau đây, MAN sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích về kiểm toán nội bộ, bao gồm các quy định pháp luật, lợi ích và vai trò đối với sự phát triển của doanh nghiệp, quy trình kiểm toán nội bộ ra sao… Đồng thời chỉ ra thực trạng của kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Kiểm toán nội bộ là gì?

Theo định nghĩa của Liên đoàn Kế toán Quốc tế, kiểm toán nội bộ (KTNB) là bộ phận được lập ra trong nội bộ doanh nghiệp với chức năng chính là kiểm tra, đánh giá, giám sát tính hiệu quả và tính thích hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ và hệ thống kế toán.

Hiệp hội KTNB Hoa Kỳ lại cho rằng: Kiểm toán nội bộ là hoạt động tư vấn độc lập và đánh giá trong nội bộ của tổ chức nhằm mục đích cải tiến và mang lại giá trị cao hơn cho các hoạt động của tổ chức được kiểm toán. Thông qua việc đánh giá, cải tiến có hệ thống và chuẩn tắc tính hiệu lực của quy trình kiểm soát, quản trị và quản lý rủi ro, KTNB sẽ giúp tổ chức đạt được các mục tiêu mà mình đề ra.

Kiểm toán nội bộ là gì?
Thuật ngữ kiểm toán nội bộ trong tiếng Anh là “Internal Audit”

Căn cứ trên Nghị định số 05/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019, KTNB có những nhiệm vụ sau:

 • Kiểm tra tính hiệu lực, hiệu quả và phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Kiểm tra, xác minh độ trung thực và chất lượng của các thông tin tài chính – kinh tế được nêu trong báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo kế toán quản trị trước khi ký duyệt;
 • Kiểm tra mức độ tuân thủ các nguyên tắc hoạt động và quy định pháp luật, mức độ tuân thủ các chế độ kế toán, tài chính, chính sách, quyết định, nghị quyết của Lãnh đạo đơn vị kế toán;
 • Nhận diện những hành vi gian lận và các thiếu sót, sơ hở trong bảo vệ và quản lý tài sản của tổ chức;
 • Đưa ra phương hướng cải tiến, nâng cao hệ thống điều hành, quản lý của đơn vị kế toán.

Quy trình kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp

Một cuộc KTNB thường được phân chia thành 4 giai đoạn. Đó là Lập kế hoạch, thực hiện kiểm toán, báo cáo kết quả kiểm toán và giám sát triển khai kết quả thực hiện theo khuyến nghị kiểm toán.

Quy trình kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp
Quy trình tiến hành một cuộc kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp

Lập kế hoạch kiểm toán

Đầu tiên, các kiểm toán viên nội bộ cần đề ra kế hoạch chi tiết cho mỗi cuộc tư vấn hoặc kiểm toán. Các nội dung chính sẽ bao gồm phạm vi kiểm toán, mục tiêu, thời gian, cách phân bổ nguồn lực, nội dung ưu tiên kiểm toán, đánh giá rủi ro… Kế hoạch kiểm toán sẽ được thể hiện bằng biên bản ghi nhớ và sẽ được trao đổi với các thành viên thuộc nhóm kiểm toán.

Thực hiện kiểm toán

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ cần đưa vào thử nghiệm các kiểm soát cơ bản đã được xác định trong giai đoạn lập kế hoạch. Sau đó ghi chép lại kết quả kiểm toán để dùng làm cơ sở đánh giá hiệu quả của quy trình kiểm soát nội bộ.

 • Trước khi tiến hành kiểm toán, các kiểm toán viên nội bộ cần xem xét những yếu tố sau:
 • Tài liệu kế hoạch kiểm toán: Những tài liệu này giúp kiểm toán viên hiểu được phạm vi, mục tiêu và chương trình kiểm toán (gồm có các thủ tục, thời gian và nguồn lực kiểm toán.
 • Kỳ vọng của Ban Lãnh đạo và Hội đồng quản trị Doanh nghiệp.
 • Quy định pháp lý và chính sách về thông tin cá nhân trước khi tiến hành kiểm toán tư vấn với các chuyên gia hoặc luật sư của doanh nghiệp, giúp kiểm toán viên làm rõ những vấn đề nảy sinh khi sử dụng các thông tin cá nhân.

Nếu kế hoạch thử nghiệm không đầy đủ thì kiểm toán viên được phép bổ sung thêm thông tin, ví dụ như quy mô, tiêu chí thử nghiệm, phương pháp chọn mẫu, số lượng mẫu… Tất cả nhằm đảm bảo thông tin được thu thập đầy đủ nhất.

Trong trường hợp các thủ tục thử nghiệm không thể cung cấp đầy đủ thông tin để đưa ra ý kiến tư vấn hoặc kết luận kiểm toán, kiểm toán viên cần điều chỉnh hoặc thử nghiệm bổ sung. Mọi hoạt động điều chỉnh, bổ sung khi tiến hành kiểm toán đều cần được phê duyệt ngay.

Trong quá trình tiến hành các thủ tục kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ cần phân tích, đánh giá và ghi chép lại các thông tin để làm bằng chứng cho kết luận và ý kiến kiểm toán của mình.

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ cần đưa vào thử nghiệm các kiểm soát cơ bản
Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, kiểm toán viên nội bộ cần đưa vào thử nghiệm các kiểm soát cơ bản

Báo cáo kết quả kiểm toán

Trưởng kiểm toán nội bộ cần nộp báo cáo kiểm toán định kỳ cho Ban Lãnh đạo và Hội đồng quản trị của doanh nghiệp. Nội dung, tần suất báo cáo còn phụ thuộc vào mức độ cấp thiết của các hoạt động mà Ban Lãnh đạo doanh nghiệp muốn thực hiện và tầm quan trọng của báo cáo.

Báo cáo kết quả kiểm toán phải được lập theo các yêu cầu về chất lượng và tiêu chí về phát hành, gửi báo cáo. Nếu được yêu cầu thì kiểm toán viên cũng cần đưa ra ý kiến tổng thể theo quy định. Các hoạt động trao đổi, báo cáo kết quả kiểm toán cũng cần tuân theo quy định để đảm bảo tính hiệu quả, nhất quán. Quy định này được đưa ra dựa trên quy trình, chính sách của các bên liên quan và kỳ vọng của Ban Lãnh đạo doanh nghiệp.

Thông thường, báo cáo kết quả kiểm toán sẽ bao gồm:

 • Thông tin, quan sát và kết quả kiểm toán
 • Thông tin giữa và cuối kỳ
 • Theo dõi và quan sát
 • Các vi phạm pháp luật
 • Thông tin nhạy cảm
 • Thông tin với các bên liên quan ngoài doanh nghiệp
Báo cáo kết quả kiểm toán
Nội dung của báo cáo kiểm toán nội bộ

Giám sát triển khai kết quả, thực hiện khuyến nghị kiểm toán

Khi cuộc kiểm toán nội bộ kết thúc, kiểm toán viên sẽ trao đổi với Ban Lãnh đạo doanh nghiệp về các phát hiện, khuyến nghị cải tiến. Sau đó những thông tin này sẽ được thông báo với các bộ phận có liên quan của doanh nghiệp để tìm cách sửa chữa, khắc phục sai sót.

Giám sát việc triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán là việc kiểm toán viên nội bộ kiểm tra việc thực hiện các giải pháp khắc phục sai sót. Tùy vào mức độ phức tạp, mô quy của doanh nghiệp hay các phần mềm theo dõi giám sát được sử dụng mà quy trình giám sát có thể đơn giản hoặc phức tạp.

Tần suất, cách thức tiếp cận hoạt động giám sát sẽ được xác định dựa trên kỳ vọng của Ban Lãnh đạo, nguồn lực sẵn có, mức độ rủi ro được đánh giá…

Giám sát triển khai kết quả, thực hiện khuyến nghị kiểm toán
Giám sát triển khai kết quả thực hiện khuyến nghị kiểm toán

Xem thêm: Dịch vụ kiểm toán tại TP HCM uy tín của Công ty MAN

Thực trạng của hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Các doanh nghiệp tại Việt Nam thường coi KTNB là một bộ phận mở rộng của bộ phận tài chính kế toán hoặc một chức năng kiểm tra, kiểm soát nội bộ về tài chính kế toán. Trong các trường hợp như vậy, KTNB không hoạt động một cách khách quan, độc lập mà vẫn chỉ trực thuộc bộ phận quản lý nhất định, không phải là mắt xích trong bộ máy quản trị của doanh nghiệp.

Những năm gần đây, một số ngân hàng Việt Nam và doanh nghiệp Nhà nước đã lập nên Ban Kiểm soát trong bộ máy tổ chức. Mặc dù vậy, bộ phận này vẫn chưa được xác định vai trò, nhiệm vụ rõ ràng, không đủ công cụ để đảm nhận công việc giám sát. Đến nay, vẫn chưa nhiều các đơn vị tiến hành KTNB trong hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định kiểm soát về marketing, quảng cáo, bán hàng…

Hoạt động KTNB thể hiện rõ nhất trong các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý môi trường hay chất lượng (ISO). Các doanh nghiệp được cấp chứng chỉ ISO cần tiến hành đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn ISO tối thiểu mỗi năm một lần. Đây được gọi là đánh giá nội bộ, hay nói cách khác chính là KTNB. Mặc dù vậy, hoạt động này chỉ dừng lại ở việc đánh giá mức độ tuân thủ tiêu chuẩn ISO (về văn bản, thủ tục) nên không có nhiều đóng góp cho việc nâng cao hệ thống kiểm soát.

Thực trạng của hoạt động kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam
Thực trạng hoạt động kiểm toán nội bộ tại Việt Nam của các doanh nghiệp

Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp Việt Nam

Mô hình kiểm toán nội bộ

Tại Việt Nam hiện nay có một số mô hình tổ chức KTNB được áp dụng phổ biến như sau:

 • Mô hình KTNB có phòng ban chức năng riêng biệt, trực thuộc Tổng giám đốc. Việc phân công người đảm nhiệm công việc KTNB sẽ do Tổng giám đốc thực hiện. Hầu hết các doanh nghiệp áp dụng mô hình này đều phân công cho Phó Tổng giám đốc chỉ đạo trực tiếp các hoạt động KTNB.
 • Mô hình KTNB được phân chia thành một tổ kiểm toán thuộc ban kiểm soát. Mô hình này được áp dụng rộng rãi trong các định chế tài chính, các doanh nghiệp tuân theo Luật Các tổ chức tín dụng. Theo mô hình này, Ủy ban Kiểm toán sẽ chỉ đạo việc thực hiện kiểm toán của tổ KTNB. Từ đó đảm bảo tính độc lập trong hoạt động kiểm toán.
 • Mô hình KTNB được tổ chức thành tổ KTNB thuộc bộ phận kế toán của công ty mẹ. Theo đó, Tổng giám đốc sẽ chỉ đạo hoạt động của tổ KTNB. Tổ KTNB sẽ báo cáo công việc cho Ban Kiểm soát và sau đó là Tổng Giám đốc. Như vậy, chức vụ Trưởng bộ phận KTNB cũng có thể được kiêm nhiệm bởi Phó Ban Tài chính Kế toán hoặc Phó Ban Kiểm soát. Mô hình này không được nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam áp dụng.

Hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ

Có 3 hình thức tổ chức bộ máy KTNB được các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng, đó là:

 • Hình thức tập trung: Với hình thức này, bộ phận KTNB sẽ được đặt tại văn phòng tổng công ty. Các công ty con và công ty thành viên không cần bộ phận KTNB. KTNB sẽ kiểm toán cho các đơn vị của công ty và báo cáo cho giám đốc của đơn vị thành viên cũng như Tổng giám đốc. Hình thức tổ chức KTNB tập trung phù hợp với những công ty có quy mô không quá lớn.
 • Hình thức phân tán: Theo hình thức này, mỗi đơn vị thành viên đều có đội ngũ kiểm toán viên nội bộ. Văn phòng KTNB của tổng công ty có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm toán cuối cùng từ các kiểm toán viên nội bộ tại đơn vị thành viên. Hầu hết các doanh nghiệp không áp dụng mô hình này, bởi nó đòi hỏi chi phí và số lượng kiểm toán viên lớn.
 • Hình thức nửa tập trung, nửa phân tán: Theo hình thức này, chỉ có công ty mẹ mới có bộ phận KTNB. Các doanh nghiệp thành viên cũng được thành lập bộ phận KTNB riêng nếu doanh nghiệp đó cũng có vai trò là công ty mẹ và quản lý các đơn vị thành viên. Hình thức này thường thấy ở các tập đoàn lớn, giúp nâng cao hiệu quả của KTNB.
Hình thức tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ
Sơ đồ tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp

Hạn chế của tổ chức kiểm toán nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Dựa trên mô hình và hình thức tổ chức KTNB của các doanh nghiệp Việt Nam, có thể thấy một số hạn chế như sau:

 • Hiện nay, các quy định pháp luật về KTNB không thực sự rõ ràng, không mang tính bắt buộc và không nêu cụ thể vị trí tổ chức của bộ phận KTNB trong doanh nghiệp. Các doanh nghiệp có bộ phận KTNB chủ yếu là các tập đoàn kinh tế Nhà nước hoặc tổng công ty.
 • Tổ chức bộ máy KTNB hiện nay cũng chưa có hướng dẫn khuôn mẫu cụ thể. Các doanh nghiệp thường phải tự nghiên cứu và xác định hình thức tổ chức KTNB sao cho phù hợp với đơn vị mình.

Lợi ích, kết quả và mong muốn của Kiểm toán nội bộ là gì?

Lo lắng, khó khăn, kết quả kém và rủi ro của Quý Khách hàng trong quá trình quản lý đơn vị của mình là gì? Doanh nghiệp của Quý Khách hàng cần phải tiến hành công tác kiểm toán nội bộ như một công cụ quản lý hữu hiệu cũng như cung cấp báo cáo kiểm toán nội bộ hàng năm theo yêu cầu cho các đối tác?

 • Ban Giám đốc
 • Ngân hàng
 • Chủ đầu tư
 • Hội Đồng Cổ Đông
 • Hội Đồng Thành Viên
 • Chủ sở hữu và các chủ nợ.
 • Nhà đầu tư
 • Các Đối tác yêu cầu khác

Lợi ích, kết quả và mong muốn của Kiểm toán nội bộ là gì?

Quy định về kiểm toán nội bộ

Doanh nghiệp của Quý Khách hàng và Quý Cơ quan, Đơn vị bắt buộc phải kiểm toán nội bộ hàng năm theo quy định tại Nghị định số: 05/2019/NĐ-CP gồm:

“…

Điều 8. Công tác kiểm toán nội bộ đối với cơ quan nhà nước

 1. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc bao gồm cả đơn vị sự nghiệp trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 3. Việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ ở các đơn vị nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế, không phát sinh đầu mối mới.

Điều 9. Công tác kiểm toán nội bộ đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: có tổng quỹ tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương của số người lao động hiện có (bao gồm: số biên chế có mặt, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ và lao động hợp đồng chuyên môn khác) trong một năm từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc sử dụng từ 200 người lao động trở lên phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.

Điều 10. Công tác kiểm toán nội bộ đối với các doanh nghiệp

 1. Các đơn vị sau đây phải thực hiện công tác kiểm toán nội bộ:
 2. a) Công ty niêm yết;
 3. b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
 4. c) Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.
 5. Các doanh nghiệp không quy định tại khoản 1 Điều này được khuyến khích thực hiện công tác kiểm toán nội bộ.
 6. Các doanh nghiệp quy định tại Điều này có thể đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập đủ điều kiện hoạt động kiểm toán theo quy định của pháp luật để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ. Trường hợp doanh nghiệp đi thuê tổ chức kiểm toán độc lập để cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ phải đảm bảo các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ và các yêu cầu nhằm đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán nội bộ quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này.

Việc đi thuê thực hiện kiểm toán nội bộ của các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an.

…”

Lợi ích và vai trò việc kiểm toán nội bộ trong sự phát triển của doanh nghiệp

Lợi ích và vai trò việc kiểm toán nội bộ trong sự phát triển của doanh nghiệp

 • Quý khách hàng mong muốn hệ thống kiểm soát nội bộ của Quý Khách hàng được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của đơn vị.
 • Quý khách hàng mong muốn các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Quý Khách hàng sẽ đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
 • Quý khách hàng mong muốn các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác của Quý khách hàng sẽ đạt được.
 • Quý khách hàng mong muốn giúp Quý Khách hàng trong việc tăng cường quản trị rủi ro và kiểm soát hệ thống bằng sự tư vấn chuyên nghiệp, độc lập, khách quan và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực Quốc tế.
 • Quý khách hàng mong muốn việc Kiểm toán nội bộ sẽ làm tăng thêm giá trị cho Doanh nghiệp và là một trong những nền tảng quan trọng trong việc quản trị doanh nghiệp của Quý Khách hàng.

Việc cần phải làm của kiểm toán nội bộ

 • Quy chế và quy trình kiểm toán nội bộ;
 • Phương pháp thực hiện kiểm toán nội bộ,
 • Kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm;
 • Thực hiện kế hoạch kiểm toán;
 • Báo cáo kiểm toán nội bộ;
 • Báo cáo đột xuất và tham vấn chuyên môn;
 • Lưu hồ sơ, tài liệu kiểm toán nội bộ;
 • Đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ;
 • Đảm bảo các mục tiêu của hệ thống kiểm soát nội bộ gồm tuân thủ pháp luật và quy định; đảm bảo độ tin cậy của báo cáo tài chính; đảm bảo mục tiêu hoạt động của đơn vị;
 • Bảo vệ thông tin và tài sản trong Quý Doanh nghiệp, đơn vị.
 • Ngăn chặn, phát hiện và xử lý các vi phạm, gian lận trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
 • Phát hiện, thu thập đầy đủ và xử lý kịp thời các vấn đề rắc rối, những phát sinh ngoài dự kiến của Quý Doanh nghiệp, đơn vị.
 • Tăng cường tính hiệu lực về mặt điều hành, hiệu năng quản lý, hiệu quả kinh doanh của đơn vị tức là các quyết định quản lý phù hợp và hiệu lực, quản lý phải đem lại kết quả; kinh doanh phải thu được lợi nhuận cao.

Việc cần phải làm của kiểm toán nội bộ

Chi tiết mời xem tại: Dịch vụ kiểm toán nội bộ của MAN, giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp

Giảm thiểu lo lắng, khó khăn, kết quả kém và rủi ro qua kiểm toán nội bộ

 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng giảm lo lắng về hiệu quả và tính tính hữu hiệu của một số chức năng quan trọng trong nội bộ Doanh nghiệp và giúp tìm một đơn vị chuyên nghiệp để thực hiện việc đánh giá khách quan và độc lập và đưa ra các khuyến nghị quan trọng nhằm cải tiến Hệ thống Kiểm soát nội bộ;
 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng tìm kiếm đơn vị cung cấp Kiểm toán nội bộ để giúp doanh nghiệp của Quý Khách hàng đạt được yêu cầu, hiệu quả cao hơn;

Chúng tôi giúp Quý Khách hàng tuân thủ nếu như Quý Khách hàng có phải là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán nội bộ hàng năm theo quy định không? Đồng thời hướng dẫn việc tuân thủ quy định tại Nghị định số: 05/2019/NĐ-CP.

Những giải pháp giá trị kiểm toán nội bộ

Chúng tôi giúp Quý Khách hàng Thiết lập bộ phận kiểm toán nội bộ như một công cụ hữu hiệu:

 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng có Quy chế kiểm toán nội bộ: Quy chế kiểm toán là một bản tài liệu chính thức trong đó quy định về mục đích, quyền lợi, trách nhiệm của kiểm toán nội bộ. Quy chế kiểm toán nội bộ thiết lập vị trí hoạt động của kiểm toán nội bộ trong tổ chức, bao gồm cả chức năng báo cáo, quyền tiếp cận tài liệu, con người và các tài sản của doanh nghiệp, đồng thời đưa ra các phạm vi kiểm toán. Cũng như đảm bảo hướng dẫn và thực hiện tính độc lập, khách quan của kiểm toán nội bộ và đạo đức kiểm toán nội bộ.
 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng Thiết lập cơ cấu kiểm toán nội bộ và trình tự báo cáo kiểm toán: Trình tự báo cáo được thể hiện thông qua cấu trúc của kiểm toán nội bộ. Tùy thuộc vào từng loại cơ cấu tổ chức bộ máy của từng doanh nghiệp mà cấu trúc kiểm toán nội bộ được thiết lập theo dạng tập trung hoặc phân tán.

Theo hướng dẫn thực hành kiểm toán nội bộ, chức năng kiểm toán nội bộ có thể xây dựng theo cơ cấu tổ chức như sau: Ủy ban kiểm toán; Chủ nhiệm kiểm toán và Kiểm toán viên nội bộ.

 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng Xây dựng Kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro: Kiểm toán nội bộ dựa trên định hướng rủi ro kết nối kiểm toán nội bộ với việc quản lý rủi ro của đơn vị. Nó cho phép kiểm toán nội bộ cung cấp sự đảm bảo về tính độc lập cho ban giám đốc rằng quy trình quản lý rủi ro của đơn vị được quản lý một cách hiệu quả nhằm giảm các rủi ro về mức có thể chấp nhận được.

Kế hoạch kiểm toán dựa trên định hướng rủi ro là kế hoạch kiểm toán nội bộ dựa trên bước tiếp cận về quản lý rủi ro. Vai trò của Kiểm toán nội bộ trong quy trình quản lý rủi ro của đơn vị. Quản lý rủi ro được định nghĩa: là một quy trình được thiết kế bởi các nhà quản lý, nhằm xác định các vấn đề tiềm tàng có thể gây ảnh hưởng đến đơn vị và quản lý, kiểm soát các vấn đề rủi ro tiềm tàng đó về mức có thể chấp nhận được để đưa ra những đảm bảo hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu của đơn vị kể cả Quy trình quản lý rủi ro của đơn vị.

 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng Thiết lập các kỹ năng, kiến thức và trình độ nghiệp vụ cho kiểm toán viên nội bộ như: Kiến thức và trình độ, Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng hợp tác, phối hợp trong công việc.
 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp được từ Quy chế kiểm toán nội bộ, cơ cấu tổ chức của kiểm toán nội bộ, kế hoạch kiểm toán theo định hướng rủi ro và cuối cùng là thiết lập các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các kiểm toán viên để họ thực hiện công việc của mình.
 • Chúng tôi giúp Quý Khách hàng xây dựng một hệ thống kiểm toán nội bộ hiệu quả hơn trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhà nước nhằm đạt được mục tiêu của các nhà quản lý.

Dịch vụ kiểm toán nội bộ theo luật định của MAN

Dịch vụ kiểm toán nội bộ theo luật định

Chúng tôi giúp Doanh nghiệp Quý Khách hàng thành lập, kiểm soát bộ phận kiểm toán nội bộ dựa trên chiến lược các nội dung:

 • Xác định kỳ vọng của các bên liên quan;
 • Phát triển cấu trúc và cách thức quản lý kiểm toán nội bộ;
 • Thấu hiểu mức độ rủi ro của doanh nghiệp Quý vị;
 • Phát triển chiến lược kiểm toán nội bộ;
 • Xác định nhu cầu về nguồn lực, qua đó phát triển quy trình kiểm toán nội bộ;
 • Phát triển các phương tiện giám sát và đánh giá hoạt động kiểm toán nội bộ;
 • Đánh giá tính hiệu quả và hữu thiệu của các chu trình trọng yếu đang vận hành (ví dụ: mua hàng – phải trả, bán hàng – phải thu, thanh toán và thu tiền mặt, trả lương) trong mối tương quan với các chu trình khác; hoặc
 • Quý Khách hàng có thể thực hiện thuê ngoài chức năng Kiểm toán nội bộ từ RSM Việt Nam để đạt được mục tiêu đánh giá tổng thể.

MAN hỗ trợ đánh giá kỹ năng và đào tạo nhân viên kiểm toán nội bộ của Doanh nghiệp Quý Khách hàng. Các chương trình đào tạo tổng quan hay chuyên biệt sẽ được thiết kế tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Thấu hiểu những rủi ro mà Doanh nghiệp Quý Khách hàng có thể gặp phải, các chuyên gia dịch vụ kiểm toán của chúng tôi sẽ đánh giá hồ sơ rủi ro của doanh nghiệp và lập kế hoạch kiểm toán theo nhu cầu của Quý vị. Chúng tôi không chỉ hỗ trợ khắc phục điểm yếu trong kiểm soát nội bộ mà còn nâng cao hiệu quả quản lý bằng cách xác định những cơ hội và biến thành lợi thế cho doanh nghiệp của Quý vị.

Chúng tôi giúp Quý Khách hàng tuân thủ nếu như Quý Khách hàng có phải là đối tượng bắt buộc phải kiểm toán nội bộ hàng năm theo quy định không?! Đồng thời hướng dẫn việc tuân thủ quy định tại Nghị định số: 05/2019/NĐ-CP.

Thành công của chúng tôi là các thành viên của MAN. Với năng lực chuyên môn cao, được đào tạo tốt, năng động, sáng tạo, có phong cách làm việc chuyên nghiệp và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khả năng nắm bắt vấn đề, và thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, chúng tôi đã và sẽ đáp ứng được mong đợi của khách hàng bằng những dịch vụ không ngừng đổi mới và hoàn thiện.​​

Chúng tôi đã nhấn mạnh khi nói đến chất lượng như chúng ta biết thông tin đáng tin cậy quan trọng như thế nào. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp Quý Khách hàng quản lý rủi ro hoạt động và tài chính của Quý Khách hàng và đảm bảo rằng các quy trình trong tổ chức của Quý Khách hàng hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ Quý Khách hàng và giúp Quý Khách hàng đưa ra quyết định kinh doanh đúng đắn.

Mời xem tiếp: Kiểm toán nhà nước là gì? Cẩm nang về kiểm toán nhà nước 2023 

Ban Biên Tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)

Có thảo luận “Kiểm toán nội bộ là gì? tìm hiểu quy trình, vai trò & lợi ích

Thảo luận đã được đóng lại.

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!