Cục Thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 90225/CTHN-TTHT ngày 26/12/2023 về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được quy định khác nhau theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

Thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa

Theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa. Đối với hàng hóa được giao bằng phương tiện vận tải, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm giao hàng hóa cho người vận chuyển hoặc người nhận hàng hóa theo hợp đồng.

Thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ

Theo Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, thời điểm lập hóa đơn cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ hoặc thời điểm thu trước tiền dịch vụ. Đối với dịch vụ được cung cấp trong một khoảng thời gian nhất định, thời điểm lập hóa đơn là thời điểm kết thúc khoảng thời gian đó.

Nội dung và định dạng của hóa đơn điện tử

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (Khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ). Nội dung của hóa đơn điện tử bao gồm các thông tin như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán và người mua, tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ, tổng cộng số tiền phải thanh toán, số tiền viết bằng chữ, tên, chữ ký điện tử của người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ và người mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ (nếu có).
Hóa đơn điện tử phải được lập theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định, có mã xác thực của cơ quan thuế và được lưu trữ trên hệ thống thông tin của cơ quan thuế và người bán. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy và được sử dụng làm cơ sở tính thuế, làm chứng từ kế toán và làm cơ sở để thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của người bán và người mua theo quy định của pháp luật.

Kết luận

Cục Thuế TP. Hà Nội đã có Công văn số 90225/CTHN-TTHT ngày 26/12/2023 về thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Theo đó, thời điểm lập hóa đơn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ được quy định khác nhau theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Người bán phải lập hóa đơn điện tử theo định dạng chuẩn dữ liệu và ghi đầy đủ nội dung theo quy định. Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý như hóa đơn giấy và được sử dụng làm cơ sở tính thuế, làm chứng từ kế toán và làm cơ sở để thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác của người bán và người mua theo quy định của pháp luật.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!