Công văn số 5113/TCT-CS ngày 15/11/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế quy định trường hợp doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhượng cổ phần tại Việt Nam cho các cá nhân ở Việt Nam, nếu có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần (chuyển nhượng vốn) thì phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC .

Cá nhân mua lại cổ phần có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế TNDN theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC (do bên bán cổ phần là doanh nghiệp ở nước ngoài).

Về giá chuyển nhượng, nếu có căn cứ xác định giá kê khai không phù hợp với giá thị trường thì Cục thuế có thể kiểm tra, ấn định giá chuyển nhượng hoặc đề nghị tổ chức thẩm định giá xác định lại giá chuyển nhượng để làm căn cứ tính thuế.

Chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài

Theo quy định tại Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp nước ngoài chuyển nhượng cổ phần tại Việt Nam cho các cá nhân ở Việt Nam, nếu có phát sinh thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần (chuyển nhượng vốn) thì phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định tại Thông tư này.

  • Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần (chuyển nhượng vốn) là sự chênh lệch giữa giá bán và giá mua cổ phần (vốn) đã trừ các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần (vốn) theo quy định của pháp luật.
  • Thuế TNDN phải nộp là 20% trên thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng cổ phần (chuyển nhượng vốn).

Nghĩa vụ kê khai, nộp thuế của cá nhân mua lại cổ phần

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, cá nhân mua lại cổ phần có trách nhiệm kê khai, nộp thay thuế TNDN theo quy định tại điểm này (do bên bán cổ phần là doanh nghiệp ở nước ngoài).

Cá nhân mua lại cổ phần phải kê khai thuế TNDN trên mẫu số 01/KK-TNCN theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Cá nhân mua lại cổ phần phải nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý bên bán cổ phần (doanh nghiệp nước ngoài) trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Giá chuyển nhượng cổ phần

Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC, về giá chuyển nhượng, nếu có căn cứ xác định giá kê khai không phù hợp với giá thị trường thì Cục thuế có thể kiểm tra, ấn định giá chuyển nhượng hoặc đề nghị tổ chức thẩm định giá xác định lại giá chuyển nhượng để làm căn cứ tính thuế.

Giá chuyển nhượng cổ phần phải phù hợp với giá thị trường là giá mà các bên tham gia giao dịch đồng ý trên cơ sở tự nguyện, công khai, minh bạch và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố đặc biệt.

Giá chuyển nhượng cổ phần phải được xác định theo các phương pháp sau:

  • Phương pháp so sánh giá thị trường: là phương pháp xác định giá chuyển nhượng cổ phần dựa trên việc so sánh với giá cổ phần của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tương đương, cùng ngành nghề, cùng khu vực và cùng thời điểm.
  • Phương pháp chiết khấu dòng tiền: là phương pháp xác định giá chuyển nhượng cổ phần dựa trên việc ước tính giá trị hiện tại của dòng tiền tương lai mà cổ phần mang lại cho chủ sở hữu.
  • Phương pháp tài sản: là phương pháp xác định giá chuyển nhượng cổ phần dựa trên việc ước tính giá trị tài sản của doanh nghiệp, bao gồm cả tài sản vô hình và tài sản hữu hình.

Tài liệu: Công văn số 5113/TCT-CS ngày 15/11/2023

Kết luận

Cá nhân mua lại cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài phải nộp thay thuế TNDN theo quy định của pháp luật.

Cá nhân mua lại cổ phần phải kê khai thuế TNDN trên mẫu số 01/KK-TNCN và nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý bên bán cổ phần trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!