Chính sách thuế năm 2024 có nhiều thay đổi, đặc biệt là việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đối với các doanh nghiệp thuộc tập đoàn đa quốc gia. Đây là một chính sách mới được Việt Nam tham gia vào khung thỏa thuận toàn cầu về cải cách thuế doanh nghiệp, nhằm chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Ngoài ra, năm 2024 cũng là năm tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Bài viết này sẽ tổng hợp các lưu ý về chính sách thuế năm 2024 mà doanh nghiệp cần biết.

Tài liệu: Công văn số 1000/CTBDU-TTHT ngày 12/1/2024

Mức thu, thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là khoản thuế phải nộp đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, hàng năm. Mức thu lệ phí môn bài năm 2024 được quy định như sau:

 • Đối với các tổ chức, cá nhân có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên trong năm 2023: 3 triệu đồng/năm.
 • Đối với các tổ chức, cá nhân có doanh thu dưới 10 tỷ đồng trong năm 2023: 2 triệu đồng/năm.

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài năm 2024 là từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/01/2024. Doanh nghiệp cần lập tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu số 01/LPMB và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Xác định đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý

Thuế GTGT là thuế phải nộp đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Doanh nghiệp có thể khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý, tùy thuộc vào doanh thu của năm trước. Cách xác định đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý năm 2024 như sau:

 • Đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2024: khai thuế GTGT theo quý trong năm đầu tiên hoạt động, từ năm thứ hai trở đi xác định đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý dựa trên doanh thu của năm trước.
 • Đối với các doanh nghiệp đã hoạt động trước năm 2024: khai thuế GTGT theo tháng nếu doanh thu năm 2023 từ 50 tỷ đồng trở lên, khai thuế GTGT theo quý nếu doanh thu năm 2023 dưới 50 tỷ đồng.

Thời hạn khai, nộp thuế GTGT năm 2024 là:

 • Đối với đối tượng khai thuế GTGT theo tháng: trước ngày 20 tháng kế tiếp.
 • Đối với đối tượng khai thuế GTGT theo quý: trước ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp.

Doanh nghiệp cần lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trách nhiệm khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công

Thuế TNCN là thuế phải nộp đối với các khoản thu nhập của cá nhân, bao gồm cả tiền lương, tiền công. Doanh nghiệp có trách nhiệm khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công cho người lao động của mình, theo các quy định sau:

 • Mức thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2024 được tính theo bảng thuế TNCN quy định tại Nghị quyết số 954/2016/UBTVQH13, với mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc.
 • Thời hạn khai, nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công năm 2024 là:
  • Đối với đối tượng khai thuế TNCN theo tháng: trước ngày 20 tháng kế tiếp.
  • Đối với đối tượng khai thuế TNCN theo quý: trước ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp.
 • Doanh nghiệp cần lập tờ khai thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mẫu số 02/TNCN và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là thuế phải nộp đối với các đối tượng sử dụng đất phi nông nghiệp, bao gồm đất ở, đất kinh doanh, đất phi nông nghiệp khác. Mức thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 được tính theo diện tích đất sử dụng, mức định giá đất và hệ số điều chỉnh theo từng loại đất, khu vực, địa bàn, quy định tại Nghị quyết số 121/2020/QH14.

Thời hạn khai, nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2024 là trước ngày 31/03/2024. Đối tượng nộp thuế cần lập tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu số 01/TSDĐ và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn khai quyết toán thuế tài nguyên

Thuế tài nguyên là thuế phải nộp đối với các đối tượng khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đất, nước, khoáng sản, rừng, biển, không khí. Mức thuế tài nguyên năm 2024 được tính theo số lượng tài nguyên khai thác, sử dụng, mức định giá tài nguyên và hệ số điều chỉnh theo từng loại tài nguyên, khu vực, địa bàn, quy định tại Nghị quyết số 121/2020/QH14.

Thời hạn khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2024 là trước ngày 31/03/2024. Đối tượng nộp thuế cần lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TNTN và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định là tài sản dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, có tuổi thọ sử dụng trên 1 năm và giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Doanh nghiệp có thể trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp dư nợ giảm dần hoặc phương pháp khấu hao đều. Mức khấu hao tài sản cố định năm 2024 được tính theo tỷ lệ khấu hao tối đa quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP.

Doanh nghiệp cần đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 31/01/2024. Doanh nghiệp cần lập tờ khai đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo mẫu số 02/ĐK-TSCĐ và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trách nhiệm báo cáo và cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế

Đại lý thuế là tổ chức, cá nhân được doanh nghiệp ủy quyền thực hiện một số nghĩa vụ thuế thay mặt cho doanh nghiệp, bao gồm khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, báo cáo thuế, cung cấp thông tin thuế. Đại lý thuế cần có đủ năng lực, kinh nghiệm và kiến thức về thuế để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo và cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế về các chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2024, đặc biệt là chính sách thuế tối thiểu toàn cầu, chính sách giảm, gia hạn thuế, chính sách khống chế về thuế. Doanh nghiệp cần tổ chức các buổi đào tạo, hội thảo, tập huấn cho nhân viên đại lý thuế để nâng cao năng lực và trách nhiệm trong công tác thuế.

Lưu ý khi sử dụng hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử

Hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử là hóa đơn, chứng từ được tạo ra, lưu trữ, truyền tải, nhận, quản lý bằng phương tiện điện tử, có giá trị pháp lý như hóa đơn, chứng từ giấy. Hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử được sử dụng để khấu trừ thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN.

Doanh nghiệp cần lưu ý khi sử dụng hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử như sau:

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử với cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước khi sử dụng.
 • Sử dụng hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
 • Lưu trữ hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử trên hệ thống điện tử của doanh nghiệp hoặc của nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 • Cung cấp hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử cho người mua hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của người mua.
 • Báo cáo số liệu hóa đơn, chứng từ khấu trừ thuế điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Chính sách giảm lệ phí trước bạ năm 2023 đối với xe ô tô

Lệ phí trước bạ là khoản thuế phải nộp đối với các đối tượng mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế xe ô tô. Mức thu lệ phí trước bạ năm 2023 được tính theo giá trị xe ô tô và hệ số điều chỉnh theo từng loại xe, khu vực, địa bàn, quy định tại Nghị quyết số 121/2020/QH14.

Năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp ô tô phục hồi và phát triển. Theo đó, các đối tượng được hưởng chính sách giảm lệ phí trước bạ năm 2023 gồm:

 • Các đối tượng mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có dung tích xi lanh từ 2.000 cm3 trở xuống, được giảm 50% lệ phí trước bạ.
 • Các đối tượng mua, bán, chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có dung tích xi lanh trên 2.000 cm3, được giảm 25% lệ phí trước bạ.

Thời gian áp dụng chính sách giảm lệ phí trước bạ năm 2023 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là từ ngày 28/05/2023 đến hết ngày 31/12/2023. Đối tượng nộp thuế cần lập tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 01/LPTB và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2024

Năm 2024 là năm có nhiều thay đổi về chính sách thuế, đặc biệt là việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đối với các doanh nghiệp thuộc tập đoàn đa quốc gia. Đây là một chính sách mới được Việt Nam tham gia vào khung thỏa thuận toàn cầu về cải cách thuế doanh nghiệp, nhằm chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận. Ngoài ra, năm 2024 cũng là năm tiếp tục thực hiện các chính sách giảm, gia hạn thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19. Các chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2024 gồm:

 • Thuế tối thiểu toàn cầu (thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung) quy định tại Nghị quyết số 107/2023/QH15, theo đó các doanh nghiệp thuộc tập đoàn đa quốc gia có doanh thu từ 750 triệu euro trở lên sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung nếu thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế của họ thấp hơn mức thuế tối thiểu toàn cầu là 15%. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung được tính bằng hiệu số giữa mức thuế tối thiểu toàn cầu và thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế, nhân với thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp. Chính sách này có hiệu lực từ năm tài chính 2024.
 • Chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu quy định tại Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15, theo đó tiếp tục giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2024 so với mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14. Mục đích của chính sách này là giảm giá thành sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí cho người tiêu dùng, đồng thời khuyến khích sử dụng nhiên liệu sạch, thân thiện với môi trường.
 • Chính sách giảm thuế GTGT từ 01/01/2024 – 30/6/2024 quy định tại Nghị định số 94/2023/NĐ-CP, theo đó giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/06/2024. Chính sách này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người bán hàng hóa, dịch vụ, giảm giá thành sản xuất, kinh doanh, tăng cường nhu cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Những chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2024 sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đối với các doanh nghiệp thuộc tập đoàn đa quốc gia. Doanh nghiệp cần nắm bắt kịp thời các thay đổi về chính sách thuế, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, và tìm kiếm các cơ hội tối ưu hóa thuế hợp pháp.

Nếu bạn gặp khó khăn về các chính sách thuế hay những vấn đề khác về thuế ở doanh nghiệp bạn, hãy liên hệ với MAN – Master Accountant Network để được trao đổi nghiệp vụ và tư vấn miễn phí thông qua Mobile / Zalo: 0903 963 163 – 0903 428 622 hoặc email man@man.net.vn.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!