Bạn có biết mượn tiền cá nhân có phải là giao dịch liên kết hay không? Bạn có biết cách kê khai và những lợi ích, tác hại khi mượn tiền cá nhân liên kết hay không? Nếu bạn chưa rõ, hãy đọc bài viết này để tìm hiểu về vấn đề này. Bài viết này sẽ giải thích cho bạn các khái niệm, quy định và ví dụ về mượn tiền cá nhân liên kết, giúp bạn có cái nhìn tổng quan và chính xác về vấn đề này.

Mượn tiền cá nhân có phải là giao dịch liên kết?

Mượn tiền cá nhân là hình thức một bên (người cho vay) cho một bên khác (người vay) một khoản tiền nào đó, có hoặc không có lãi suất, trong một khoảng thời gian nhất định. Mượn tiền cá nhân có thể được coi là giao dịch liên kết nếu hai bên có mối quan hệ liên kết với nhau theo quy định của pháp luật.

Mượn tiền giám đốc có phải là giao dịch liên kết?

Các trường hợp mượn tiền cá nhân được coi là giao dịch liên kết là:

 • Người cho vay và người vay là cùng một người hoặc cùng một tổ chức.
 • Người cho vay và người vay là người có liên quan. Người có liên quan là người có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp trong hoạt động của tổ chức hoặc người khác. Ví dụ: cha, mẹ, con, anh chị em ruột; người đại diện theo pháp luật; người sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% trở lên vốn điều lệ của tổ chức; người được ủy quyền quản lý hoặc điều hành tổ chức; người được ủy thác hoặc ủy nhiệm thực hiện giao dịch; người được hưởng lợi từ giao dịch.
 • Người cho vay và người vay là tổ chức có liên quan. Tổ chức có liên quan là tổ chức có quyền lợi trực tiếp hoặc gián tiếp trong hoạt động của tổ chức hoặc người khác. Ví dụ: tổ chức sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 20% trở lên vốn điều lệ của tổ chức khác; tổ chức được ủy quyền quản lý hoặc điều hành tổ chức khác; tổ chức được ủy thác hoặc ủy nhiệm thực hiện giao dịch; tổ chức được hưởng lợi từ giao dịch.

Mượn tiền giám đốc có phải là giao dịch liên kết?

Mượn tiền giám đốc là hình thức một doanh nghiệp (người cho vay) cho giám đốc của doanh nghiệp đó (người vay) một khoản tiền nào đó, có hoặc không có lãi suất, trong một khoảng thời gian nhất định. Mượn tiền giám đốc có thể được coi là giao dịch liên kết nếu giám đốc là người có liên quan với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phân tích trường hợp giám đốc là người có liên quan và cách xác định mối quan hệ liên kết:

Giám đốc là người được ủy quyền quản lý hoặc điều hành doanh nghiệp. Do đó, giám đốc là người có liên quan với doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 • Cách xác định mối quan hệ liên kết là dựa vào các căn cứ sau:
 • Hợp đồng lao động, hợp đồng quản lý, hợp đồng ủy thác, hợp đồng ủy nhiệm hoặc các loại hợp đồng tương tự giữa doanh nghiệp và giám đốc.
 • Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, thôi việc hoặc các quyết định tương tự của cơ quan có thẩm quyền về giám đốc.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ tương tự của doanh nghiệp.
 • Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị hoặc các báo cáo tương tự của doanh nghiệp.

Lợi ích khi kê khai mượn tiền cá nhân là liên kết

Khi mượn tiền cá nhân là liên kết, bạn cần phải kê khai giao dịch này vào hồ sơ quyết toán thuế TNDN. Việc kê khai chính xác và đầy đủ sẽ mang lại cho bạn những lợi ích sau:

 • Tuân thủ quy định về thuế: Khi kê khai giao dịch liên kết, bạn sẽ được áp dụng thuế theo nguyên tắc thị trường. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bị chênh lệch thuế so với các giao dịch không liên kết. Bạn cũng sẽ không bị coi là trốn thuế hoặc tránh thuế.
 • Tránh bị phạt và ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp: Nếu bạn không kê khai giao dịch liên kết hoặc kê khai sai sự thật, bạn sẽ bị coi là vi phạm pháp luật về thuế. Bạn sẽ phải chịu những hình phạt như: bị điều chỉnh thuế; bị phạt tiền từ 10% đến 20% số tiền thuế bị thiếu nộp; bị phạt tiền từ 0,03% đến 0,07% số tiền giao dịch liên kết không được kê khai hoặc kê khai sai sự thật. Bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp trước cơ quan thuế và các bên liên quan.

Sau khi giải thích, cho 1 ví dụ tổng hợp tất cả ý:

Ví dụ: Công ty A mượn giám đốc B 500 triệu đồng, không có lãi suất, trong 3 năm. Giám đốc B là người sở hữu trực tiếp 30% vốn điều lệ của công ty A. Giao dịch này là giao dịch liên kết vì giám đốc B là người có liên quan với công ty A. Nếu công ty A kê khai giao dịch này vào hồ sơ quyết toán thuế TNDN, công ty A sẽ được áp dụng thuế theo nguyên tắc thị trường, không bị chênh lệch thuế so với các giao dịch không liên kết. Nếu công ty A không kê khai hoặc kê khai sai sự thật, công ty A sẽ bị coi là vi phạm pháp luật về thuế, phải chịu những hình phạt như: bị điều chỉnh thuế; bị phạt tiền từ 10% đến 20% số tiền thuế bị thiếu nộp; bị phạt tiền từ 0,03% đến 0,07% số tiền giao dịch liên kết không được kê khai hoặc kê khai sai sự thật. Bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng uy tín doanh nghiệp trước cơ quan thuế và các bên liên quan.

Tác hại khi không kê khai giao dịch liên kết

Khi không kê khai giao dịch liên kết, bạn sẽ phải đối mặt với những tác hại sau:

 • Hậu quả về thuế: Khi không kê khai giao dịch liên kết, bạn sẽ bị coi là trốn thuế hoặc tránh thuế. Bạn sẽ bị áp dụng thuế theo nguyên tắc chuyển giá. Điều này có nghĩa là bạn sẽ bị tính thuế cao hơn so với các giao dịch không liên kết. Bạn cũng sẽ bị tính lãi suất chậm nộp và lãi suất truy thu nếu bạn nộp thuế muộn hoặc thiếu.
 • Hậu quả về uy tín doanh nghiệp: Khi không kê khai giao dịch liên kết, bạn sẽ bị coi là vi phạm pháp luật về thuế. Bạn sẽ bị mất niềm tin và tôn trọng của cơ quan thuế và các bên liên quan. Bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp.

Sau khi giải thích, cho 1 ví dụ tổng hợp tất cả ý:

Ví dụ: Công ty X mượn công ty Y 1 tỷ đồng, có lãi suất 5% năm, trong 5 năm. Công ty X và công ty Y là tổ chức có liên quan vì công ty X sở hữu trực tiếp 40% vốn điều lệ của công ty Y. Giao dịch này là giao dịch liên kết vì hai công ty có mối quan hệ liên kết với nhau theo quy định của pháp luật. Nếu công ty X không kê khai giao dịch này vào hồ sơ quyết toán thuế TNDN, công ty X sẽ bị coi là trốn thuế hoặc tránh thuế. Công ty X sẽ bị áp dụng thuế theo nguyên tắc chuyển giá, bị tính thuế cao hơn so với các giao dịch không liên kết. Công ty X cũng sẽ bị tính lãi suất chậm nộp và lãi suất truy thu nếu công ty X nộp thuế muộn hoặc thiếu. Công ty X sẽ bị mất niềm tin và tôn trọng của cơ quan thuế và các bên liên quan. Công ty X cũng sẽ bị ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của doanh nghiệp.

Cách kê khai mượn tiền cá nhân liên kết

Để kê khai mượn tiền cá nhân liên kết, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Xác định mối quan hệ liên kết giữa người cho vay và người vay theo quy định của pháp luật.
 • Kê khai giao dịch liên kết vào hồ sơ quyết toán thuế TNDN. Bạn cần cung cấp các thông tin như: tên, địa chỉ, mã số thuế của người cho vay và người vay; số tiền, lãi suất, thời hạn của khoản vay; mối quan hệ liên kết giữa người cho vay và người vay; nguyên nhân và mục đích của giao dịch; phương pháp xác định giá giao dịch; các chứng từ, hợp đồng, biên lai liên quan đến giao dịch.
 • Áp dụng thuế theo nguyên tắc thị trường. Bạn cần xác định giá giao dịch liên kết theo giá thị trường, tức là giá mà hai bên không có liên quan sẽ thỏa thuận trong cùng điều kiện và hoàn cảnh. Bạn cần áp dụng một trong các phương pháp xác định giá thị trường được quy định bởi pháp luật, như: phương pháp giá so sánh không điều chỉnh; phương pháp chi phí cộng thêm; phương pháp bán lại; phương pháp lợi nhuận chia theo tỷ lệ; phương pháp lợi nhuận cộng thêm; phương pháp lợi nhuận tối thiểu.

Kết luận

Mượn tiền cá nhân là giao dịch liên kết nếu hai bên có mối quan hệ liên kết với nhau theo quy định của pháp luật. Việc kê khai chính xác và đầy đủ giao dịch liên kết sẽ mang lại cho bạn những lợi ích về thuế và uy tín doanh nghiệp. Ngược lại, việc không kê khai hoặc kê khai sai sự thật sẽ gây ra cho bạn những tác hại về thuế và uy tín doanh nghiệp. Bạn cần xác định mối quan hệ liên kết và kê khai giao dịch liên kết vào hồ sơ quyết toán thuế TNDN. Bạn cũng cần áp dụng thuế theo nguyên tắc thị trường, xác định giá giao dịch liên kết theo giá mà hai bên không có liên quan sẽ thỏa thuận trong cùng điều kiện và hoàn cảnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.