Các Quy định, các vướng mắc về Chi phí Lãi vay với doanh nghiệp có liên kết như: Cách tính lãi vay giao dịch liên kết, lãi suất giao dịch liên kết, chi phí lãi vay trong báo cáo tài chính? chi phí lãi vay đối với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, công văn chi phí lãi vay giao dịch liên kết, Vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết không, EBITDA âm loại chi phí lãi vay? … có thể tham khảo trong bài viết dưới đây mới nhất từ MAN.

Quy định mới nhất về Chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Theo Quy định mới về kê khai giao dịch liên kết, Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Nghị định này vẫn giữ mức trần khống chế Chi phí Lãi vay trong giao dịch liên kết lên 30% theo như trước đó tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.

Về khái niệm “giao dịch liên kết“, ngoài những định nghĩa như trước đây tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Nghị định này có thêm một định nghĩa mới. Theo đó, nếu doanh nghiệp có phát sinh chuyển nhượng hoặc nhận nhận chuyển nhượng ít nhất 25% vốn hoặc cho cá nhân đang điều hành doanh nghiệp đó vay ít nhất 10% vốn góp góp chủ sở hữu thì cũng bị xem là có giao dịch liên kết.

Doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm trong việc xác định các giao dịch liên kết, nộp tờ khai theo mẫu của Phụ lục I, II, III đính kèm Nghị định này cùng với Tờ khai quyết toán Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, đồng thời lưu giữ các hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết .

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2020.

Trước đó, Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Tổng cục Thuế có Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với nội dung:

Chi phí Lãi vay trong Giao dịch Liên kết, Chuyển giá Tăng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%

Tăng mức khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%

Trong đó, việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay với Doanh nghiệp có giao dịch liên kết cho kỳ tính Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2017, 2018, thực hiện như sau:

Về phạm vi áp dụng:

Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP cho các năm 2017, năm 2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 68/2020/NĐ-CP, cụ thể:

  • Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%;
  • Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần tức là lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay;
  • Không áp dụng hồi tố đối với quy định sửa đổi, bổ sung tại điểm (b) (chuyển tiếp chi phí) và (c) (mở rộng đối tượng miễn áp dụng) tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP cho các năm 2017 và năm 2018.

Về việc thực hiện bù trừ số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp đã nộp trong các năm 2017 và 2018:

Trường hợp áp dụng tính toán lại phạm vi theo quy định tại Nghị định 68/2020/NĐ-CP, nếu số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp giảm thì sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng (nếu có), cụ thể:

  • Trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra:

Người nộp thuế thực hiện bù trừ phần chênh lệch số tiền Thuế Thu nhập Doanh nghiệp và tiền chậm nộp tương ứng vào số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2020. Nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết thì được bù trừ vào Thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp còn lại chưa bù trừ hết.

  • Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, quyết định xử lý:

Người nộp thuế đề nghị Cục thuế, Chi Cục thuế quản lý trực tiếp xác định lại số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế; các hồ sơ liên quan, bao gồm tài liệu của doanh nghiệp và tài liệu, biên bản của Đoàn thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp, tiền chậm nộp tương ứng để thực hiện bù trừ phần chênh lệch vào số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp năm 2020.

Trường hợp cần thiết, Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp phối hợp với các Đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát, xác định số liệu của người nộp thuế tại trụ sở Cơ quan Thuế.

Tương tự trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra, nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết thì được bù trừ vào Thuế Thu nhập Doanh nghiệp phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số Thuế Thu nhập Doanh nghiệp còn lại chưa bù trừ hết.

Về địa điểm, hình thức thực hiện:

Việc xác định lại số thuế phải nộp được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý thuế, không thực hiện thanh tra, kiểm tra lại tại trụ sở người nộp thuế; không thực hiện điều chỉnh lại kết luận và quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2017 và năm 2018.

Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc đang giải quyết theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

Về thời hạn thực hiện chi phí Lãi vay trong Giao dịch Liên kết, Chuyển giá

Hạn chót để nộp lại tờ khai quyết toán bổ sung cho năm 2017-2018 là ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Chi tiết Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết như sau:

“…

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2835/TCT-TTKT
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 24 tháng 6 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định nêu trên đã quy định chi tiết, đảm bảo thực hiện được ngay mà không ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành. Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy định áp dụng hiệu lực thi hành của Nghị định cho kỳ quyết toán thuế năm 2019 và xử lý hồi tố đối với các năm 2017 và 2018, cụ thể như sau:

1/ Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019:

Nghị định số 68/2020/NĐ-CP quy định: “1. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019.”

– Như vậy, đối với các doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn trước ngày 31/3/2020 thì thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

– Đối với các doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán thuế năm 2019 thì thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP.

2/ Đối với việc xử lý hồi tố cho kỳ tính thuế TNDN năm 2017, 2018:

a/ Về phạm vi áp dụng:

Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP cho các năm 2017, 2018 chỉ áp dụng đối với quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 68/2020/NĐ-CP, cụ thể:

– Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30%;

– Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi vay thuần (lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, lãi cho vay);

– Không áp dụng hồi tố đối với quy định sửa đổi, bổ sung tại điểm (b) (chuyển tiếp chi phí) và (c) (mở rộng đối tượng miễn áp dụng) tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP cho các năm 2017, 2018.

b/ Về việc thực hiện bù trừ số thuế TNDN đã nộp trong các năm 2017 và 2018:

Trường hợp áp dụng tính toán lại phạm vi theo quy định tại Nghị định số 68/2020/NĐ-CP, nếu số thuế TNDN giảm thì sẽ được giảm số tiền chậm nộp tương ứng (nếu có), cụ thể:

– Trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra:

Người nộp thuế thực hiện bù trừ phần chênh lệch số tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp tương ứng vào số thuế TNDN năm 2020. Nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa bù trừ hết.

– Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, quyết định xử lý:

Người nộp thuế đề nghị Cục thuế, Chi Cục thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp. Căn cứ đề nghị của người nộp thuế; các hồ sơ liên quan, bao gồm tài liệu của doanh nghiệp và tài liệu, biên bản của Đoàn thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp, tiền chậm nộp tương ứng để thực hiện bù trừ phần chênh lệch vào số thuế TNDN năm 2020.

+ Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phối hợp với các Đoàn thanh tra, kiểm tra rà soát, xác định số liệu của người nộp thuế tại trụ sở cơ quan thuế.

+ Tương tự trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra, nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa bù trừ hết.

c/ Về địa điểm, hình thức thực hiện:

– Việc xác định lại số thuế phải nộp được thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý thuế, không thực hiện thanh tra, kiểm tra lại tại trụ sở người nộp thuế; không thực hiện điều chỉnh lại kết luận và quyết định thanh tra, kiểm tra năm 2017, 2018.

– Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành chính về thuế hoặc đang giải quyết theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh lại số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24/6/2020 của Chính phủ, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị gửi Tổng cục Thuế (Vụ TTKTT) để được hướng dẫn./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Ngọc Minh

…”

Hỗ trợ tư vấn cách xác định chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kế miễn phí

Hỗ trợ tư vấn cách xác định chi phí lãi vay với doanh nghiệp có giao dịch liên kế miễn phí

Trao đổi từng trường hợp cụ thể, liên hệ ngay Dịch vụ Báo cáo Giao dịch liên Kết – Chuyển giá tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

  • Hỗ trợ tư vấn: Lê Hoàng Tuyên – Founder
  • Phone/ Zalo: (+84) 0903 963 163
  • Email: man@man.net.vn

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn trên trang web của Man.net.vn
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!