Báo cáo chuyển giá còn có thuật ngữ tương đương là “Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết”. Cụ thể, bộ hồ sơ này được lập và trình này bởi những bên giao dịch liên kết để nộp cho các cơ quan quản lý, trong đó sẽ cung cấp đầy đủ những thông tin xác định giá thị trường khi thực hiện các giao dịch chuyển nhượng, vay, cho vay, mua bán…

Các đối tượng nộp thuế thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP cần kê khai mẫu đơn theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và nộp thêm Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN. Như vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị các biểu mẫu chứng minh giao dịch liên kết theo quy định như sau:

  • Thông tin về quan hệ và giao dịch liên kết được nêu rõ trong Phụ lục I được ban hành cùng với Nghị định này
  • Hồ sơ quốc gia bao gồm những thông tin được lập và lưu tại trụ sở của người nộp thuế liên quan đến giao dịch liên kết, phương pháp và chính sách xác định giá trong giao dịch liên kết căn cứ trên danh mục tài liệu, thông tin mà Phụ lục II quy định
  • Hồ sơ toàn cầu gồm các thông tin liên quan đến phương pháp và chính sách xác định giá giao dịch liên kết, tình hình kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia, chính sách phân bổ thu nhập cũng như các chức năng, hoạt động thuộc chuỗi giá trị của tập đoàn căn cứ trên danh mục các tài liệu, thông tin mà Phụ lục III quy định

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia do Công ty mẹ cung cấp theo quy định tại Phụ lục IV và khoản 5 của Điều này

Báo cáo chuyển giá là gì?

Có một số quy định về việc lập báo cáo chuyển giá hay hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết mà doanh nghiệp cần lưu ý:

  • Báo cáo cần được lập trước kỳ kê khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng năm. Sau đó doanh nghiệp cần lưu trữ và xuất trình nếu có yêu cầu từ Cơ quan thuế. Nếu có đợt thanh kiểm tra của Cơ quan thuế thì doanh nghiệp cần nộp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết căn cứ theo Luật Thanh tra (tính từ thời điểm được Cơ quan thuế yêu cầu cung cấp).
  • Các chứng từ, tài liệu cùng hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được doanh nghiệp nộp cho Cơ quan thuế phải tuân theo quy định về luật quản lý thuế. doanh nghiệp cần chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ các tài liệu, chứng từ, dữ liệu được sử dụng trong so sánh, phân tích và xác định giá giao dịch liên kết. Nếu dữ liệu của các đối tượng so sánh độc lập được trình bày dưới dạng số liệu kế toán thì doanh nghiệp cần lưu trữ, cung cấp dữ liệu theo định dạng bảng tính bằng bản mềm cho Cơ quan thuế.
  • Những tài liệu, thông tin có trong Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cần đảm bảo sự chính xác, đầy đủ. doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình cung cấp khi nhận được yêu cầu của Cơ quan thuế trước khi thanh kiểm tra theo Điều 20 Nghị định này.
  • Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được nộp trong thời hạn không quá 30 ngày làm việc (tính từ thời điểm doanh nghiệp tiếp nhận văn bản yêu cầu do Cơ quan thuế gửi). Trong trường hợp doanh nghiệp không có lý do chính đáng, Hồ sơ sẽ được gia hạn nộp 01 lần không quá 15 ngày làm việc (tính từ ngày hết thời hạn).
  • Công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế, công ty kiểm toán độc lập đóng vai trò đại diện cho doanh nghiệp nộp thuế lập báo cáo chuyển giá cần tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý thuế tại Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.