Công việc kế toán trong thời điểm chuyển giao từ năm cũ 2023 sang năm mới 2024 là khoảnh khắc quan trọng và đòi hỏi sự tập trung cao độ  và thực hiện xuyên suốt tất cả các công việc mà không được bỏ sót. Chính vì thế, MAN sẽ gửi đến các bạn một danh sách 27 công việc kế toán cần thực hiện trong thời gian này.

Tầm quan trọng của các công việc kế toán vào thời điểm này

Tầm quan trọng của kế toán đối với doanh nghiệp vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024 là rất lớn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế hiện tại và những thách thức mà các doanh nghiệp có thể phải đối mặt. Dưới đây là một số lý do tại sao kế toán lại quan trọng:

  • Quản lý Dòng Tiền: Kế toán giúp doanh nghiệp theo dõi và quản lý dòng tiền một cách chính xác, đặc biệt quan trọng trong thời kỳ kinh tế không chắc chắn. Việc cải thiện hiệu quả của quy trình thu chi là chìa khóa để đảm bảo dòng tiền ổn định
  • Tuân thủ Quy định và Chuẩn mực Kế toán: Với sự thay đổi liên tục trong các quy định và chuẩn mực kế toán, việc duy trì tính tuân thủ là cần thiết để tránh rủi ro pháp lý và tài chính
  • Hỗ trợ Ra Quyết Định Kinh Doanh: Thông tin kế toán cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình hình tài chính của doanh nghiệp, giúp lãnh đạo đưa ra quyết định kinh doanh thông minh và chiến lược
Công việc kế toán cần làm cuối năm theo thuvienphapluat.vn
Công việc kế toán cần làm cuối năm theo thuvienphapluat.vn
  • Phân tích và Tư vấn: Kế toán không chỉ giới hạn ở việc ghi chép và báo cáo tài chính mà còn bao gồm việc phân tích dữ liệu và cung cấp tư vấn giá trị để cải thiện hiệu suất kinh doanh
  • Chuẩn bị cho Tương lai: Kế toán giúp doanh nghiệp chuẩn bị cho tương lai bằng cách lập kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro và tận dụng cơ hội từ sự phát triển công nghệ

Trong thời điểm hiện tại, khi mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt với những thách thức như lạm phát, lãi suất tăng và nguy cơ suy thoái kinh tế, vai trò của kế toán trở nên càng quan trọng hơn. Kế toán giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch, tối ưu hóa nguồn lực và đảm bảo sự phát triển bền vững trong dài hạn.

Tổng hợp 27 công việc kế toán cần làm vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024

STT Các công việc cần làm/ lưu ý
1 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý không thấp hơn 80% tổng số thuế phải nộp của năm trước.
2 Kiểm tra và so sánh công nợ để xác định bất kỳ sự chênh lệch nào. Nếu có, cần phải tìm hiểu nguyên nhân, có thể do sai sót trong hạch toán của bên mua hoặc bên bán. Điều này cực kỳ quan trọng vì nếu không được ghi nhận kịp thời, có thể dẫn đến rủi ro về thuế, chẳng hạn như doanh thu được ghi nhận muộn hoặc chi phí không được ghi nhận đúng kỳ.
3 Đánh giá và lập dự phòng cho các khoản công nợ khó đòi theo quy định: 30% cho khoản quá hạn từ 6 đến dưới 12 tháng, 50% từ 1 đến dưới 2 năm, 70% từ 2 đến dưới 3 năm, và 100% cho khoản quá hạn 3 năm trở lên. Ghi sổ kế toán: Nợ tài khoản 642/Có tài khoản 229. Tham khảo Thông tư 48/2019 để biết cách lập hồ sơ dự phòng.
4 Thực hiện kiểm kê tài sản định kỳ. Kiểm kê nên được thực hiện vào ngày 31/12/2023, nhưng có thể điều chỉnh dựa trên số liệu thực tế phát sinh trong quá trình kiểm kê đến khi kết thúc niên độ.
5 Xác định và lập dự phòng cho hàng tồn kho hư hỏng hoặc giảm giá trị. Cần chi tiết tài khoản, tên hàng tồn kho, mã hàng trên bảng lập dự phòng và báo cáo kiểm kê. Ghi sổ kế toán: Nợ tài khoản 632/Có tài khoản 229 cho phần chênh lệch cần lập dự phòng cuối năm.
6 Hồ sơ lập dự phòng hàng tồn kho cần tuân thủ chặt chẽ theo Thông tư 48, nếu không đáp ứng được yêu cầu có thể dẫn đến rủi ro bị loại trừ chi phí dự phòng.
7 Giải quyết các chênh lệch giữa số liệu kiểm kê và sổ sách kế toán.
8 Kế toán cần xem xét số dư tiền mặt để đánh giá tính hợp lý của chi phí lãi vay. Nếu số dư tiền mặt cao nhưng vẫn phát sinh lãi vay, cần xem xét rủi ro bị loại trừ chi phí lãi vay trừ khi có lý do hợp lý.
9 So sánh và xác nhận số dư ngân hàng, đảm bảo số liệu phải khớp. Có thể sử dụng thư xác nhận hoặc so sánh với sổ phụ ngân hàng.
10 Trích trước các khoản chi phí phải trả chưa đủ chứng từ hoặc chi phí lãi vay dự trả. Ghi sổ: Nợ tài khoản 6xx/Có tài khoản 335. Khi có chứng từ, hoàn lại: Nợ 335/Có tài khoản liên quan.
11 Ghi nhận lãi dự thu từ tiền gửi tiết kiệm: Nợ tài khoản 1388/Có tài khoản 515. Khi nhận lãi, ghi nhận lại: Nợ 112/Có 138 và ghi nhận thêm lãi chưa dự thu: Nợ 112/Có 515.
12 Thực hiện phân bổ khấu hao hàng tháng cho tài khoản 242 nếu áp dụng phương pháp phân bổ hàng tháng.
13 Tính giá hàng tồn kho theo tháng/quý/năm tuỳ theo phương pháp áp dụng nhất quán của doanh nghiệp.
14 Đăng ký mã số thuế cá nhân cho những người chưa có. Lưu ý về điều kiện cư trú và không cư trú, cũng như điều kiện ủy quyền quyết toán thuế.
15 Xem xét sự chênh lệch tỷ giá đối với các khoản mục tiền tệ ngoại tệ như tiền và công nợ. Không cần đánh giá sự chênh lệch cho các khoản ứng trước như dư có tài khoản 131, dư nợ tài khoản 331, trừ trường hợp hợp đồng bị hủy. Theo Thông tư 200, không yêu cầu đánh giá các khoản ứng trước vì chúng không được thanh toán bằng tiền mà bằng hàng hóa và dịch vụ. Khi có sự chênh lệch:

  • Nếu là lỗ: Ghi nợ tài khoản 413 và ghi có các tài khoản liên quan.
  • Nếu là lãi: Ghi nợ các tài khoản liên quan và ghi có tài khoản 413. Sau khi ghi sổ, số dư còn lại của tài khoản 413 sẽ được chuyển sang tài khoản 515 hoặc 635. Lưu ý rằng lãi/lỗ từ việc đánh giá tiền và các khoản phải thu không chịu thuế, vì vậy cần phải tách biệt khi quyết toán thuế TNDN.
16 Nộp tờ khai thuế cho tháng 12/2023 hoặc quý IV/2023 trước ngày 20/01/2024 nếu là tờ khai hàng tháng, hoặc trước ngày 30/01/2024 nếu là tờ khai hàng quý, bao gồm Thuế GTGT và TNCN.
17 Chuyển kết quả kinh doanh vào tài khoản 911 với các bút toán tương ứng. Số dư còn lại trên tài khoản 911 sẽ được chuyển sang tài khoản 421. Các tài khoản từ loại 5 trở đi không giữ số dư cuối kỳ.
18 Xác định chi phí không hợp lý để loại trừ khi quyết toán thuế TNDN. Nên lưu trữ trong một file excel để dễ dàng truy cập sau này, tránh trường hợp cơ quan thuế yêu cầu cung cấp thông tin mà không nhớ đã loại trừ những chi phí nào.
19 Xác định các khoản thu nhập miễn thuế và các khoản giảm trừ thu nhập khác như cổ tức, lãi chia từ lợi nhuận sau thuế, và thu nhập từ việc đánh giá lại các khoản tiền và phải thu. Nên lưu lại trong file excel hoặc ghi rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính.
20 Quyết toán thuế TNDN vào ngày cuối cùng của quý sau kỳ kế toán, thường là 31/03. Đối với công ty có vốn FDI, công ty đại chúng, hoặc công ty niêm yết cần có Báo cáo kiểm toán. Ghi sổ thuế: Nợ 821/Có 3334 dựa trên số tiền trên tờ khai quyết toán với thuế TNDN hiện hành.
21 Quyết toán thuế TNCN và xác định ai được ủy quyền. Nếu có ủy quyền, cần có mẫu ủy quyền.
22 Đăng ký hồ sơ người phụ thuộc đúng hạn, một số trường hợp trước 20/03/2024, một số khác trước 31/12/2023.
23 Lập Báo cáo Tài chính cho năm 2023. Đối với doanh nghiệp áp dụng theo Thông tư 200, cần có Bảng CĐKT, KQKD, LCTT, Thuyết minh. Đối với doanh nghiệp áp dụng Thông tư 133, cần thêm Bảng CĐ tài khoản khi nộp cho cơ quan thuế, còn LCTT thì không bắt buộc nhưng được khuyến khích.
24 Nộp các loại thuế sau khi đã trừ đi các khoản thuế tạm nộp trước đó. Hạn nộp thuế cũng là hạn nộp tờ khai. Ví dụ, nếu hạn nộp tờ khai VAT là ngày 20 của tháng sau, thì đó cũng là ngày cuối cùng phải nộp thuế. Nếu nộp thuế sau ngày này sẽ bị phạt chậm nộp.
25 Nếu công ty được thành lập trong năm 2023, sẽ được miễn lệ phí môn bài cho năm đó và không cần lập tờ khai môn bài. Tuy nhiên, vào đầu năm 2024, cần nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài. Chỉ cần nộp một lần trừ khi có thay đổi vốn hoặc thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện.
26 Nộp các loại báo cáo và thống kê khác cho các cơ quan liên quan.
27

Khi thực hiện cam kết số 08/CK-TNCN, điều quan trọng cần chú ý là ngày ký cam kết phải tương ứng với ngày thực hiện thanh toán. Điều này có nghĩa là ngày ký không nên được đặt vào cuối năm như một thủ tục cho toàn bộ năm, mà phải phản ánh chính xác thời điểm diễn ra giao dịch tài chính. Đảm bảo rằng ngày ghi trên cam kết phải chính xác và phù hợp với thời gian chi trả thực tế

Tài liệu tham khảo: tại đây

Kết luận

Thông qua các thông tin trên, ta có thể thấy được tầm quan trọng cũng như khối lượng công việc của kế toán doanh nghiệp đảm nhận trong khoảng thời gian này. Bạn có thể liên hệ với MAN để được đồng hành, trao đổi và tư vấn miễn phí một cách chính xác nhất nhằm đem lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp của mình thông qua việc liên hệ:

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!