Hóa đơn GTGT là một loại chứng từ kế toán quan trọng, phản ánh đầy đủ, chính xác và kịp thời các giao dịch bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp. Khi có sự thay đổi về số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán, doanh nghiệp cần lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế để điều chỉnh lại các thông tin trên hóa đơn.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn về các quy định cần biết về việc lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế khi bên mua trả hàng, dựa trên Công văn số 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 của Tổng cục Thuế.

Quy định về lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế khi bên mua trả hàng

Theo Tổng cục Thuế, quy định về lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế khi bên mua trả hàng được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Theo đó, trường hợp người bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì thực hiện lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập.

Hóa đơn điều chỉnh giảm là hóa đơn được lập để giảm số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán so với hóa đơn gốc.

Hóa đơn thay thế là hóa đơn được lập để thay cho hóa đơn gốc khi có sự thay đổi về số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán.

Việc lựa chọn lập hóa đơn điều chỉnh giảm hay hóa đơn thay thế do người bán quyết định. Tuy nhiên, người bán phải tuân theo các quy tắc sau:

  • Không được lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc hóa đơn thay thế để tăng số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán so với hóa đơn gốc.
  • Không được lập nhiều hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc nhiều hóa đơn thay thế cho một hóa đơn gốc.
  • Không được lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc hóa đơn thay thế cho những giao dịch không có hóa đơn gốc.
  • Không được lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc hóa đơn thay thế cho những giao dịch đã kê khai thuế GTGT trong kỳ tính thuế.
  • Không được lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc hóa đơn thay thế cho những giao dịch đã được cơ quan thuế kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm.

Quy định về kê khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế

Theo Tổng cục Thuế, quy định về kê khai bổ sung hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 2546/TCT-CS ngày 22/6/2023 của Tổng cục Thuế.

Theo đó, khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế, người bán phải kê khai bổ sung vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế mà hóa đơn gốc đã được kê khai.

Nếu hóa đơn gốc chưa được kê khai thuế GTGT, người bán phải kê khai hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế vào tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế mà hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế được lập.

Nếu hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán so với hóa đơn gốc, người bán phải kê khai giảm doanh thu và thuế GTGT phải nộp.

Nếu hóa đơn thay thế có sự thay đổi về số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán so với hóa đơn gốc, người bán phải kê khai tăng hoặc giảm doanh thu và thuế GTGT phải nộp tùy theo trường hợp.

Tài liệu: Công văn số 4511/TCT-CS

Kết luận

Hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế là một loại hóa đơn được lập khi có sự thay đổi về số lượng, chất lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ đã bán. Trường hợp người bán nhận lại hàng hóa trả lại một phần hoặc toàn bộ thì phải lập hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc thay thế cho hóa đơn đã lập. Khi lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế, người bán phải tuân theo các quy định về kê khai trị giá, nội dung và kỳ tính thuế của cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.