Bạn đang kinh doanh và phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hàng quý cho nhà nước. Bạn có biết rằng nếu bạn tạm nộp ít hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm thì bạn sẽ phải chịu tiền chậm nộp không? Bạn có biết cách tính số thuế tạm nộp hàng quý và số thuế nộp thiếu không? Bạn có biết cách xử lý khi bị phạt tiền chậm nộp không? Bài viết này sẽ giải đáp cho bạn những thắc mắc trên theo Công văn số 230/TCT-KK ngày 17/1/2024 của Tổng cục Thuế.

Giới thiệu

Theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 91/2022/NĐ-CP, TNDN là loại khai quyết toán theo năm, tạm nộp theo quý. Hàng quý, doanh nghiệp chỉ cần tự xác định và nộp số thuế tạm nộp của quý đó, không phải nộp hồ sơ khai thuế quý. Số thuế tạm nộp hàng quý sẽ được kê khai trên tờ khai quyết toán năm và đảm bảo tổng số thuế đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm.

Mục đích của bài viết này là cung cấp thông tin về quy định của Tổng cục Thuế về thuế TNDN tạm nộp và tiền chậm nộp theo Công văn số 230/TCT-KK ngày 17/1/2024. Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách tính số thuế tạm nộp hàng quý, số thuế nộp thiếu và tiền chậm nộp, cũng như cách xử lý khi bị phạt tiền chậm nộp. Bài viết này dành cho các doanh nghiệp đang hoạt động và phải nộp thuế TNDN hàng quý cho nhà nước.

Quy định về thuế TNDN tạm nộp

Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính số thuế TNDN tạm nộp hàng quý. Theo quy định, số thuế tạm nộp hàng quý được xác định theo công thức sau:

  • Số thuế tạm nộp hàng quý = Số thuế phải nộp theo quyết toán năm trước/ 4

Số thuế phải nộp theo quyết toán năm trước là số thuế được tính trên tờ khai quyết toán năm trước, sau khi trừ đi các khoản giảm trừ, miễn giảm thuế và các khoản khấu trừ khác theo quy định của pháp luật.

Ví dụ: Doanh nghiệp A có số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2023 là 400 triệu đồng. Vậy số thuế tạm nộp hàng quý của năm 2024 là:

Số thuế tạm nộp hàng quý = 400 / 4 = 100 (triệu đồng)

Doanh nghiệp A phải nộp 100 triệu đồng cho mỗi quý của năm 2024.

Quy định về tiền chậm nộp

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về cách tính số thuế nộp thiếu và tiền chậm nộp. Theo quy định, nếu doanh nghiệp tạm nộp ít hơn 80% số thuế phải nộp theo quyết toán năm thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu. Số thuế nộp thiếu là hiệu số giữa số thuế phải nộp theo quyết toán năm và tổng số thuế đã tạm nộp của 04 quý.

Tiền chậm nộp được tính theo công thức sau:

  • Tiền chậm nộp = Số thuế nộp thiếu x 0,03 x Số ngày chậm nộp / 30

Số ngày chậm nộp là số ngày tính từ ngày 01/01 của năm quyết toán đến ngày nộp đủ số thuế nộp thiếu.

Ví dụ: Doanh nghiệp B có số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2024 là 500 triệu đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp B chỉ tạm nộp 300 triệu đồng cho 04 quý của năm 2024. Vậy số thuế nộp thiếu và tiền chậm nộp của doanh nghiệp B là:

Số thuế nộp thiếu = 500 – 300 = 200 (triệu đồng)

Giả sử doanh nghiệp B nộp đủ số thuế nộp thiếu vào ngày 31/3/2025. Vậy số ngày chậm nộp là:

Số ngày chậm nộp = 31 + 28 + 31 + 31 = 121 (ngày)

Tiền chậm nộp = 200 x 0,03 x 121 / 30 = 24,2 (triệu đồng)

Doanh nghiệp B phải nộp thêm 24,2 triệu đồng tiền chậm nộp cho nhà nước.

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế, hành vi không nộp hay nộp thiếu số thuế TNDN tạm nộp hàng quý thì không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thiếu thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP. Mức phạt cho hành vi này là từ 7% đến 14% số thuế khai thiếu.

Cách xử lý khi bị phạt tiền chậm nộp

Cuối cùng, chúng ta cùng tìm hiểu về cách xử lý khi bị phạt tiền chậm nộp. Theo quy định, khi bị phạt tiền chậm nộp, doanh nghiệp phải làm các bước sau:

  • Bước 1: Thông báo với cơ quan thuế. Khi biết mình bị phạt tiền chậm nộp, doanh nghiệp phải gửi thông báo cho cơ quan thuế có thẩm quyền, nêu rõ lý do, số tiền và thời gian chậm nộp. Doanh nghiệp cũng phải gửi kèm các chứng từ liên quan để chứng minh lý do chậm nộp.
  • Bước 2: Lập hóa đơn mới. Doanh nghiệp phải lập hóa đơn mới để gửi cho bên mua, thay thế hóa đơn cũ đã bị hủy. Trên hóa đơn mới, phải ghi rõ lý do hủy hóa đơn cũ và số hiệu hóa đơn cũ. Doanh nghiệp cũng phải gửi bản sao của hóa đơn mới cho cơ quan thuế.
  • Bước 3: Xóa hóa đơn cũ. Doanh nghiệp phải xóa hóa đơn cũ khỏi hệ thống thông tin của mình và chỉ sử dụng hóa đơn mới làm cơ sở tính thuế, làm chứng từ kế toán và làm cơ sở để thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Bên mua cũng phải xóa hóa đơn cũ khỏi hệ thống thông tin của mình và chỉ sử dụng hóa đơn mới làm cơ sở tính thuế, làm chứng từ kế toán và làm cơ sở để thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy.
  • Bước 4: Nộp đủ số thuế nộp thiếu và tiền chậm nộp. Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế nộp thiếu và tiền chậm nộp cho nhà nước theo quy định. Doanh nghiệp cũng phải gửi báo cáo về việc nộp đủ số thuế nộp thiếu và tiền chậm nộp cho cơ quan thuế có thẩm quyền.

Tài liệu: Công văn số 230/TCT-KK ngày 17/1/2024

Kết luận

Bài viết trên đây đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về quy định của Tổng cục Thuế về thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền chậm nộp theo Công văn số 230/TCT-KK ngày 17/1/2024. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hay yêu cầu nào khác, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc số điện thoại. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ bạn một cách tốt nhất.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!