Từ ngày 11 tháng 07 năm 2021, đã bãi bỏ quy định cho phép hạch toán Chênh lệch Tỷ giá Hối đoái.

Thông tư số 37/2021/TT-BTC ký ngày 27 tháng 05 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về nội dung ghi nhận, hạch toán, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong các Tổ chức, Doanh nghiệp.

Thông tư mới này đã bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 179/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc hạch toán khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp kể từ ngày 11 tháng 07 năm 2021.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2021. Như vậy, toàn bộ các quy định, hướng dẫn về hạch toán chênh lệch tỷ giá trước đây tại Thông tư số 179/2012/TT-BTC chỉ được áp dụng đến hết ngày 10 tháng 07 năm 2021.

Chi tiết Thông tư số 37/2021/TT-BTC ngày 27/5/2021 của Bộ Tài chính như sau:

“…

BỘ TÀI CHÍNH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 37/2021/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 179/2012/TT-BTC NGÀY 24 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ GHI NHẬN, ĐÁNH GIÁ, XỬ LÝ CÁC KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI TRONG DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp như sau:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2021.

2. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

  KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Huỳnh Quang Hải

…”

Liên hệ ngay Dịch vụ Kế toán – Báo cáo Thuế tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

  • Hỗ trợ tư vấn: Lê Hoàng Tuyên – Founder
  • Phone/ Zalo: (+84) 0903 963 163
  • Email: man@man.net.vn

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!