Dịch vụ Kế toán trưởng

Quy định về Kế toán trưởng trong Doanh nghiệp

Kế toán trưởng là gì?

Kế toán trưởng là người chịu trách nhiệm về các kế hoạch quản lý tài chính của Công ty. Nhiệm vụ Kế toán trưởng bao gồm giám sát bộ phận kế toán, phát triển chiến lược tài chính, đưa ra quyết định đầu tư, giúp lãnh đạo công ty lập kế hoạch chiến lược và đảm bảo công ty tuân thủ các quy định tài chính kế toán Thuế, Kiểm toán của Nhà nước. Để có thể làm Kế toán trưởng, bạn cần có các bằng cấp sau: bằng cử nhân kế toán hoặc một lĩnh vực có liên quan, có kinh nghiệm trong quản lý tài chính, có chứng chỉ Kế toán Kiểm toán và kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng giao tiếp.

Chức danh Kế toán trưởng liên quan nhiều đến lĩnh vực tài chính kế toán của mọi tổ chức Doanh nghiệp. Vị trí này rất quan trọng vì nó giúp cho việc quản trị về tài chính trở nên minh bạch, hiệu quả đồng thời tránh đi các trường hợp tham nhũng, gian lận, sai sót có thể xảy ra. Vì thế quy định về điều kiện làm Kế toán trưởng đã được quy định chặt chẽ rõ ràng trong các văn bản pháp luật của Nhà nước.

Các ứng viên nếu muốn được Bổ nhiệm làm Kế toán trưởng phải đảm bảo đủ các điều kiện để làm Kế toán trưởng và đảm bảo các yêu cầu khác tuỳ theo các đơn vị kế toán mà mình sẽ phụ trách.

Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng được quy định rõ ràng trong Luật Kế toán. Nội dung chi tiết các quy định này như sau:

1.1. Quy định về Kế toán trưởng trong Doanh nghiệp, trong các Đơn vị Kế toán Nhà nước

“…

Theo Khoản 5, Điều 20 Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán như sau:

“Bộ Nội vụ hướng dẫn phụ cấp trách nhiệm công việc, thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế kế toán trưởng và phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước”.

Theo đó, ngày 27/3/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 04/2018/TT-BNV hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán của đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Do đó, đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong đơn vị kế toán phải thực hiện bổ nhiệm theo quy định của pháp luật về kế toán.

Căn cứ Điểm c, Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 04/2018/TT-BNV quy định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán từ trình độ đại học trở lên, trong đó gồm:

“Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.

Theo đó, Trung tâm văn hóa tỉnh là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND cấp tỉnh, do đó kế toán trưởng của Trung tâm phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ kế toán từ đại học trở lên.

Người được bổ nhiệm làm kế toán trưởng tại các đơn vị kế toán ngoài tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ kế toán, thì phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện khác quy định tại Điều 54 Luật Kế toán.

…”

1.2. Quy định về Kế toán trưởng trong Doanh nghiệp

Các Doanh nghiệp, đơn vị tổ chức ngoài Đơn vị Kế toán Nhà nước có thể tuyển dụng theo yêu cầu quản lý, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo có một Chức danh Kế toán trưởng hoặc Phụ trách Kế toán chịu trách nhiệm về mặt Báo cáo Thuế, Sổ sách Kế toán cho Doanh nghiệp.

Kế toán trưởng có cần chứng chỉ không? Có.

Không có chứng chỉ kế toán trưởng có được làm kế toán trưởng không? Có, nhưng chỉ làm Phụ trách Kế toán không quá 1 năm.

Nội dung tiêu chuẩn và điều kiện để làm kế toán trưởng được quy định trong Luật Kế toán. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 54 Luật Kế toán năm 2015 quy định tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng như sau:

“…

1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;

b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;

c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;

d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 2 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 3 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Khoản 1 Điều 51 Luật Kế toán năm 2015 quy định tiêu chuẩn của người làm kế toán như sau:

1. Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.

Khoản 1 Điều 2 Thông tư 199/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng về tiêu chuẩn học viên tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng đối với người Việt Nam như sau:

1. Người Việt Nam tham dự khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về tài chính, kế toán, kiểm toán từ bậc trung cấp trở lên và có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán như sau:

– Tối thiểu là 2 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

– Tối thiểu là 3 năm trở lên kể từ ngày ghi trên bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán;

c) Có Đơn xin học, trong đó có xác nhận thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán của cơ quan đang công tác, kèm theo bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.

…”

Công việc Kế toán trưởng

2.1. Mô tả công việc của Kế toán trưởng tóm tắt cơ bản trong ví dụ dưới đây:

“Chúng tôi hiện đang tìm kiếm một Kế toán trưởng có kinh nghiệm, cẩn thận và kỹ lưỡng để gia nhập Công ty đang phát triển nhanh chóng của chúng tôi. Với vai trò này, bạn sẽ thể hiện kỹ năng quản lý và chuyên môn về kế toán của mình trong nhiều hoạt động quản lý kế toán cho Doanh nghiệp, bao gồm giám sát các hoạt động Kế toán, Chế độ lương,… và đặc biệt là tổ chức thực hiện, giám sát các hoạt động vềThuế. Bạn phải có độ chính xác và hiệu quả cao, sử dụng kiến ​​thức rộng lớn của bạn về Luật huế hiện hành, duy trì tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng đặc biệt của chúng tôi và trên hết, đảm bảo rằng các dịch vụ kế toán ổn định nhất quán, chính xác được cung cấp cho khách hàng của chúng tôi hàng ngày.”

2.2 Công việc phải làm của kế toán trưởng có thể như sau:

 • Quản lý và giám sát toàn bộ Phòng, nhóm Kế toán
 • Tiến hành tất cả các khóa đào tạo cần thiết để luôn cập nhật các kỹ năng và kiến ​​thức của nhóm
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ Công tác về nghĩa vụ Thuế bao gồm: khởi tạo, lưu trữ, bảo quản chứng từ gốc, lập sổ sách, báo cáo tài chính về Thuế.
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ về hồ sơ, chứng từ, các tài liệu, sổ sách, báo cáo cần thiết liên quan đến Kế toán về Thuế.
 • Chịu trách nhiệm xem xét các Tờ khai thuế: Thuế giá trị gia tăng, Thuế Thu nhập Cá nhân, Thuế Thu nhập Doanh nghiệp… để đảm bảo tính chính xác
 • Tư vấn cho Chủ doanh nghiệp và Ban Giám đốc về vận dụng các chính sách Thuế.
 • Thực hiện giám sát chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội,…theo đúng Quy định của Nhà nước.
 • Phối hợp duy trì các mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tham gia thu hút khách hàng mới cho Công ty.
 • Chịu trách nhiệm giám sát và cố vấn đào tạo cho nhân viên cấp dưới, nhân viên Kế toán và những nhân viên có liên quan khác.
 • Luôn chủ động phát hiện và giải quyết các vấn đề tuân thủ trong nội bộ Doanh nghiệp và tuân thủ các Quy định của các Ban ngành, Cơ quan Nhà nước.
 • Báo cáo trực tiếp cho người Quản lý hoạt động.

Kế toán trưởng có là lo lắng, khó khăn, kết quả kém và rủi ro của Doanh nghiệp?

 • Chủ Doanh nghiệp đã tìm được “Kế toán trưởng và nhân viên” có đủ đức tính cần thiết: “TÍN NHIỆM”. Người đáng tin cậy để điều hành công việc tài chính của Công ty. Một người đủ hiểu biết, đủ kiến thức, đủ bản lãnh để đảm nhận trọng trách các vấn đề liên quan phức tạp như Thuế?! Đồng thời cộng tác một cách có trách nhiệm và hiệu quả với Quý Công ty?!
 • Doanh nghiệp không muốn tốn quá nhiều tiền đầu tư vào một hệ thống kế toán phức tạp?!
 • Ban Giám đốc không muốn cần quá nhiều sức lực để kiếm được kế toán giỏi?!
 • Chủ Doanh nghiệp lo lắng, nhức đầu, bực bội vì không đọc được và hiểu được báo cáo thuế, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính?!
 • Chủ Doanh nghiệp không tin cậy vào bộ phận kế toán nội bộ của Công ty khi bị hạn chế kiến thức về kế toán, việc vận dụng chính sách thuế một cách thông thạo?!
 • Quý Khách hàng giao công việc kế toán cho những nhân viên làm việc qua quít, làm dở dang không đạt yêu cầu hay thậm chí không làm gì cả cho đến khi Quý Khách hàng bị phạt thuế, truy thu thuế khi bị thanh tra, kiểm tra thuế?!
 • Chủ Doanh nghiệp không có sai phạm gì trong việc vận dụng chính sách thuế có thể dẫn đến việc…vi phạm hành chính, hay bị truy thu thuế lớn, hay thậm chí bị điều tra kinh tế…hoặc tệ hơn là phạm tội hình sự mà không hề biết?!
 • Chủ Doanh nghiệp giao công việc kê khai báo cáo thuế, chứng từ sổ sách kế toán, báo cáo tài chính cho nhân viên mà không hề có người kiểm tra, giám sát công việc có đúng theo quy định pháp luật không?!
 • Ban Quản trị cần báo cáo tài chính để phục vụ cho việc vay vốn ngân hàng, chứng minh năng lực tài chính trong hồ sơ đấu thầu, kêu gọi đầu tư, góp vốn mà kế toán không cập nhật kịp thời, đúng hẹn?!
 • Những Lo lắng, khó khăn, kết quả kém và rủi ro khác của Quý Khách hàng…?!

Kế toán trưởng mang lại lợi ích, kết quả và mong muốn gì cho Doanh nghiệp?

 • Doanh nghiệp của Quý Khách hàng sẽ được hỗ trợ bởi một đội ngũ nhân viên và chuyên gia kế toán trình độ cao, bên cạnh đó là một Công ty kế toán chuyên nghiệp hoạt động hợp pháp bảo vệ được tất cả số liệu với Cơ quan Thuế.
 • Doanh nghiệp sẽ có được một bộ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính báo cáo chất lượng cao và bảo vệ được tất cả số liệu với Cơ quan Thuế.
 • Doanh nghiệp không cần phải đầu tư vào một hệ thống kế toán phức tạp mà vẫn có được một bộ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính báo cáo chất lượng cao và bảo vệ được tất cả số liệu với Cơ quan Thuế.
 • Công ty sẽ được bảo mật tuyệt đối dữ liệu kế toán và quy trình hoạt động kinh doanh, điều này là rất quan trọng đối với Quý Khách hàng.
 • Chủ Doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí so với phải tuyển dụng, tổ chức, vận hành một đội ngũ Kế toán trưởng, kế toán viên so với mô hình kinh doanh của Quý Khách hàng.
 • Quý Khách hàng không phải lo nhân viên kế toán với kiến thức bị giới hạn, kinh nghiệm bản lĩnh xử lý công việc ít.
 • Doanh nghiệp sẽ có được một đối tác hiểu hoạt động của Quý Doanh nghiệp của mình. Một đối tác tin cậy có thể tư vấn chính sách thuế, các vấn đề pháp lý kinh doanh theo mô hình kinh doanh của mình.
 • Ban Giám đốc sẽ không mất thời gian để theo sát, cập nhật sự thay đổi pháp luật liên tục, đặt biệt là sự phức tạp của các luật Thuế. Và dường như pháp luật Việt Nam có vẻ không rõ ràng đối với Quý Khách hàng?
 • Doanh nghiệp sẽ có được báo cáo tài chính đúng thời hạn yêu cầu.
 • Công ty sẽ có được một Kế toán trưởng có kinh nghiệm giám sát kế toán cho Quý Khách hàng để đáp ứng yêu cầu quản lý cho Quý Khách hàng.
 • Và cuối cùng chính là sự AN TÂM để Quý Khách hàng tập trung vào kinh doanh cốt lõi của mình. Quý Khách hàng sẽ có nhiều thời gian hơn để quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của mình.

Kế toán trưởng đảm nhận công việc gì?

 • Mô hình kinh doanh của Doanh nghiệp là khác biệt và cần một đội ngũ kế toán giỏi, chuyên nghiệp, đáng tin cậy để chịu trách nhiệm về kế toán và thuế cho toàn bộ hoạt động của Doanh nghiệp?!
 • Điều quan trọng nhất của kế toán thuế là…Doanh nghiệp cần một bộ chứng từ, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính báo cáo chất lượng cao và bảo vệ được số liệu với Cơ quan Thuế?!
 • Doanh nghiệp cần một bộ báo cáo tài chính trung thực và hợp lý, một bảng cân đối kế toán đầy đủ, một báo cáo lãi lỗ phản ánh đúng tình hình kinh doanh của đơn vị và báo cáo được cập nhật kịp thời?!
 • Công ty cần một hệ thống sổ sách đầy đủ đúng theo quy định Luật Kế toán, Chuẩn mực kế toán, các Luật Thuế…?!
 • Chủ Doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT) hàng tháng/hàng quý?!
 • Doanh nghiệp cần phải lập hồ sơ kê khai thuế thu nhập cá nhân (PIT) hàng tháng/hàng quý?!
 • Công ty đang cần phải lập chứng từ thu chi, chứng từ ngân hàng, chứng từ nhập xuất tồn kho nguyên vật liệu, bao bì, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa…?!
 • Công ty cần phải ký hợp đồng lao động, lập bảng lương, tính các loại phụ cấp, tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp, tính bảo hiểm y tế, tính bảo hiểm xã hội, tính bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp…?!
 • Doanh nghiệp cần lập tờ khai xuất khẩu, tờ khai nhập khẩu hàng hóa, tính thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (VAT) hàng nhập khẩu?!
 • Công ty cần xuất hóa đơn đầu ra cho khách hàng, hóa đơn thông thường hay hóa đơn điện tử?!
 • Phòng Kế toán cần tính toán phân bổ chi phí, lập bảng tính khấu hao theo đúng quy định của Nhà nước?!
 • Phòng Kế toán cần lập bản đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả, công nợ phải thu phải trả khác?!
 • Phòng Kế toán cần tính toán được giá thành sản phẩm để điều hành sản xuất cũng như giúp việc ra quyết định về giá bán?!
 • Những yêu cầu khác của Quý Khách hàng…?!

Như vậy thông qua một số tìm hiểu về điều kiện, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ, công việc của Kế toán trưởng, ta thấy vai trò của Kế toán trưởng trong Doanh nghiệp là hết sức quan trọng. Vị trí này liên quan đến toàn bộ các bộ phận và nhân sự của Doanh nghiệp. Yêu cầu đối với Công việc này là chuyên môn cao và đặc biệt Kế toán trưởng là người cần được TÍN NHIỆM cao nhất.

Cám ơn bạn đã tham khảo bài viết.

Trao đổi từng trường hợp cụ thể, liên hệ ngay Dịch vụ Kế toán trưởng, Dịch vụ Kế toán – Báo cáo Thuế tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!