Một số vướng mắc về kê khai người phụ thuộc

I. Không phải nộp giấy xác nhận thu nhập của người phụ thuộc

Theo Công văn số 14358/CTHN-TTHT ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hồ sơ kê khai giảm trừ gia cảnh thuế Thuế Thu nhập Cá nhân

Căn cứ nội dung được quy định tại điểm đ.1, khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, người phụ thuộc của người lao động nếu còn trong độ tuổi lao động, có khả năng lao động thì phải đáp ứng điều kiện là không có thu nhập hoặc thu nhập không quá 1 triệu đồng/tháng khi kê khai là người phụ thuộc.

Tuy nhiên, trong hồ sơ kê khai giảm trừ người phụ thuộc của người nộp thuế quy định tại điểm g khoản 1, Điều 9, Thông tư số 111/2013/TT-BTC lại không yêu cầu nộp giấy xác nhận, chứng minh về thu nhập của người phụ thuộc.

Thay vào đó, người nộp thuế, người lao động sẽ tự kê khai và tự cam kết chịu trách nhiệm về việc khai báo của mình theo khoản 5, Điều 12 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP.

II. Người lao động tự cam kết về thu nhập của người phụ thuộc

Dựa theo công văn số 101318/CTHN-TTHT ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về hồ sơ đăng ký kê khai người phụ thuộc.

Trong Hồ sơ chứng minh Ba Mẹ là người phụ thuộc để giảm trừ Thuế Thu nhập Cá nhân được thực hiện theo quy định tại điểm g.3, khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trong hướng dẫn này, trong hồ sơ kê khai người phụ thuộc của người nộp thuế không yêu cầu phải nộp giấy xác nhận để chứng minh ba mẹ không có hoặc có thu nhập không quá 1 triệu/tháng. Nội dung này người nộp thuế, người lao động tự cam kết và tự chịu trách nhiệm về nội dung kê khai.

III. Công ty chịu trách nhiệm khai bổ sung người phụ thuộc cho người lao động đã ủy quyền quyết toán

Nội dung Công văn số 99437/CTHN-TTHT ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về nội dung kê khai bổ sung quyết toán thuế Thu nhập Cá nhân.

Theo quy định được hướng dẫn tại điểm c.2.3, khoản 1, Điều 9 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì người phụ thuộc khi quên đăng ký giảm trừ cho người phụ thuộc trong năm được phép đăng ký giảm trừ bổ sung người phụ thuộc khi khai quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân.

Dựa vào hướng dẫn này, trường hợp cá nhân người nộp thuế chuyển sang cho Công ty mới làm việc nhưng lại quên chưa kê khai đăng ký lại người phụ thuộc và đã làm giấy ủy quyền Công ty mới quyết toán thay mình về Thuế Thu nhập Cá nhân thì sẽ được ủy quyền cho Công ty mới kê khai bổ sung quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giảm trừ cho người phụ thuộc.

IV. Kê khai sai người phụ thuộc, xử phạt Công ty hay Người lao động?

Theo Công văn số 3254/TCT-DNNCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Tổng cục Thuế về chính sách Thuế Thu nhập Cá nhân.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP thì Người nộp thuế, Người lao động phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc Kê khai người phụ thuộc.

Theo đó, trường hợp Công ty đã kê khai nộp thiếu Thuế Thu nhập Cá nhân do Người lao động kê khai trùng người phụ thuộc thì Công ty không bị xử phạt, thay vào đó, Người lao động sẽ bị xử phạt đối với hành vi khai sai này.

Tương tự, trường hợp Người lao động có nhiều nguồn thu nhập nhưng vẫn ủy quyền cho Công ty quyết toán Thuế Thu nhập Cá nhân dẫn đến Công ty kê khai sai và làm phát sinh tăng số tiền hoàn thuế thì Người lao động cũng sẽ bị xử phạt mà không xử phạt Công ty.

Tuy nhiên, Công ty có trách nhiệm thông báo, làm việc với Người lao động đã có hành vi kê khai người phụ thuộc sai để tổng hợp, kê khai nộp đủ tiền thuế đã bị thiếu hoặc đã hoàn sai.

Tham khảo chi tiết nội dung Công văn số 14358/CTHN-TTHT ngày 4 tháng 5 năm 2021 của Cục Thuế Thành phố Hà Nội như sau:

“…

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 14358/CTHN-TTHT
V/v chính sách thuế TNCN
Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Pentalog Việt Nam
(Đ/c: Tầng 2, tòa nhà Intracom, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy,
TP Hà Nội – MST: 0103164095)

Ngày 17/03/2021, Cục Thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 01/2021-CV ngày 15/03/2021 của Công ty TNHH Pentalog Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về hồ sơ giảm trừ gia cảnh thuế TNCN. Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

– Căn cứ Khoản 5 Điều 12 Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định như sau:

“Điều 12. Giảm trừ gia cảnh

5. Người nộp thuế tự kê khai số lượng người phụ thuộc kèm theo giấy tờ hợp pháp và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai

…”

– Căn cứ Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn như sau:

“Điều 9. Các khoản giảm trừ

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.3) Cha đẻ, mẹ đẻ; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm đ, khoản 1, Điều này.

đ) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

đ.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

đ.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

đ.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

đ.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

g) Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:

– Bản chụp Chứng minh nhân dân.

– Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ nêu trên, hồ sơ chứng minh cần có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,..).

…”

Căn cứ quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 01 (một) triệu đồng thì người nộp thuế phải cam kết và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin người phụ thuộc.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 2 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Pentalog Việt Nam được biết và thực hiện./.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Tiến Trường

…”

Trao đổi từng trường hợp cụ thể, liên hệ ngay Dịch vụ Kế toán – Báo cáo Thuế tin cậy cho Quý Khách.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

  • Hỗ trợ tư vấn: Lê Hoàng Tuyên – Founder
  • Phone/ Zalo: (+84) 0903 963 163
  • Email: man@man.net.vn

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!