CÁC CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HIỆN HÀNH (phần 2)

Theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13, “Chế độ Kế toán” (CĐKT) là Các Quy định cũng như Các hướng dẫn về Thực hiện Công việc Kế toán trong một lĩnh vực, ngành hoặc một số công việc cụ thể nào đó. Bộ Tài chính là Cơ quan Nhà nước giữ thẩm quyền ban hành, giám sát các Chế độ Kế toán.

Vậy hiện tại thì có bao nhiêu Chế độ Kế toán và Công ty của bạn hiện đang thực hiện, áp dụng Chế độ Kế toán nào?

Tiếp tục Phần 1, Chúng tôi xin giới thiệu tiếp Phần 2

14. Chế độ Kế toán đối với Ngân hàng Nhà nước theo Thông tư số 19/2015/TT-NHNN ngày 22/10/2015

a. Thành phần áp dụng:

Chỉ áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước (Sở Giao dịch, Vụ Tài chính – Kế toán, Cục Công nghệ tin học, Cục Phát hành và Kho quỹ, Cục Quản trị, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước có tổ chức bộ máy kế toán).

“Ngân hàng Nhà nước Việt Nam” là Cơ quan tương đương Cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là Ngân hàng Trung ương của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; có nhiệm vụ thực hiện chức năng Quản lý Nhà nước về tiền tệ, quản lý các hoạt động Ngân hàng, tiền tệ và ngoại hối; đồng thời cũng thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương quản lý Phát hành tiền, là Ngân hàng của các Tổ chức Tín dụng và thực hiện việc cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý Nhà nước các Dịch vụ công thuộc lĩnh vực Quản lý của Ngân hàng Nhà nước (Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17/2/2017).

b. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 01/12/2015.

15. Chế độ Kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014)

a. Đối tượng áp dụng:

Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Phạm vi áp dụng: chỉ bao gồm các quy định về ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính (BCTC). Việc xác định các khoản doanh thu, thu nhập tính thuế và chi phí được trừ khi nộp và quyết toán thuế TNDN vẫn thực hiện theo quy định của pháp luật thuế TNDN.

b. Thời điểm áp dụng:

Năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2015.

c. Một số lưu ý quan trọng:

 • Doanh nghiệp bắt buộc phải lập BCTC năm; BCTC quý (kể cả quý IV) và BCTC tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản. Ngoài ra, có thể lập thêm các BCTC theo kỳ kế toán khác như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng … theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc chủ sở hữu.
 • Hệ thống mẫu sổ kế toán và chứng từ kế toán không bắt buộc phải tuân thủ, doanh nghiệp có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán, chứng từ kế toán cho phù hợp với từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, Bộ Tài chính vẫn ban hành mẫu sổ và chứng từ kế toán để mang tính chất hướng dẫn doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không tự thiết kế mẫu sổ và chứng từ cho riêng mình.
 • Các doanh nghiệp thuộc diện phải lập BCTC giữa niên độ 2015 (gồm: BCTC quý và BCTC bán niên 2015), được lựa chọn lập BCTC giữa niên độ năm 2015 theo quy định cũ tại Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 hoặc theo quy định mới tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC (Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/5/2015).
 • Năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1/1/2016 có một số sửa đổi về kế toán chứng khoán, chênh lệch tỷ giá, dịch chứng từ kế toán …. tại Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/3/2016.

d. Tham khảo thêm:

 • Những giải thích bên lề Chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 của Bộ Tài chính tại Công văn số 12568/BTC-CĐKT ngày 9/9/2015
 • Phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất từ 2015 tại Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

16. Chế độ Kế toán dành cho Quỹ Tích lũy trả nợ theo Thông tư số 170/2014/TT-BTC ngày 14/11/2014

a. Đối tượng áp dụng:

Chỉ dành riêng cho Quỹ tích lũy trả nợ.

“Quỹ tích lũy trả nợ” là quỹ thuộc ngân sách nhà nước, được Chính phủ thành lập và giao Bộ Tài chính quản lý nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ (Quyết định số 01/2013/QĐ-TTg ngày 07/1/2013).

Nội dung: hướng dẫn thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ nguồn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ để đảm bảo việc trả nợ các khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ, đồng thời tạo một phần nguồn xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng vay nước ngoài và các khoản chi cho hoạt động quản lý Quỹ Tích lũy trả nợ

b. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 01/01/2015.

17. Chế độ Kế toán dành cho Người điều hành dầu khí theo Thông tư số 107/2014/TT-BTC ngày 8/8/2014

a. Đối tượng áp dụng:

Người điều hành dầu khí, công ty điều hành chung (gọi chung là Người điều hành dầu khí) đại diện cho các bên tham gia hợp đồng dầu khí tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Nguyên tắc áp dụng: áp dụng hệ thống tài khoản quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành và những tài khoản sửa đổi, bổ sung tại Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của mình.

b. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 1/1/2015.

18. Chế độ Kế toán dành cho chủ đầu tư theo Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012

a. Đối tượng áp dụng:

Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư và các Ban quản lý dự án đầu tư, gồm:

 • Các Ban quản lý dự án đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế;
 • Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đơn vị HCSN và các Ban quản lý dự án đầu tư khác được thành lập theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập Ban quản lý dự án đầu tư thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nhưng phải tuân thủ những quy định của Thông tư này về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

b. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 01/01/2013.

19. Chế độ Kế toán dành cho BHXH Việt Nam theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012

a. Đối tượng áp dụng:

Cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là BHXH huyện); cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh); Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

b. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 01/01/2013.

20. Chế độ Kế toán dành cho Công ty quản lý Quỹ theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 5/9/2011

a. Đối tượng áp dụng:

Các Công ty quản lý Quỹ hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty quản lý Quỹ do Bộ Tài chính quy định.

Nguyên tắc kế toán: Công ty quản lý Quỹ phải tổ chức công tác kế toán đảm bảo tách bạch, rõ ràng về tài sản, nguồn vốn, các giao dịch của chính Công ty với tài sản, nguồn vốn của các nhà đầu tư có danh mục đầu tư do Công ty quản lý, với Quỹ Đầu tư chứng khoán và Công ty Đầu tư chứng khoán do Công ty quản lý trực tiếp.

b. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 1/1/2012.

21. Chế độ Kế toán đối với Sở Giao dịch Chứng khoán theo Thông tư số 132/2007/TT-BTC ngày 8/11/2007.

a. Đối tượng áp dụng:

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các Sở Giao dịch Chứng khoán, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán khác thành lập và hoạt động theo mô hình Doanh nghiệp theo qui định của pháp luật về chứng khoán.

b. Nguyên tắc áp dụng:

 • Sở GDCK phải mở sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong kỳ và lập báo cáo tài chính theo qui định.
 • Những nội dung kế toán không hướng dẫn cụ thể trong Chế độ kế toán này thì thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp.

c. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 06/12/2007.

22. Chế độ Kế toán Quỹ Đầu tư chứng khoán theo Quyết định số 63/2005/QĐ-BTC ngày 14/9/2005)

a. Đối tượng áp dụng:

Các Quỹ đầu tư, Kinh doanh Chứng khoán trong toàn quốc.

b. Phạm vi áp dụng:

Công tác Kế toán Quỹ đầu tư Kinh doanh chứng khoán, gồm Hệ thống Chứng từ kế toán; Hệ thống tài khoản kế toán; Hệ thống Sổ kế toán và các hình thức kế toán áp dụng; Hệ thống báo cáo tài chính cho Quỹ.

Thời điểm áp dụng: từ ngày 14/10/2005.

23. Chế độ Kế toán Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán theo Quyết định số 62/2005/TT-BTC ngày 14/9/2005)

a. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các Công ty là Các Công ty có chức năng Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán hoạt động tại Việt Nam.

b. Nguyên tắc áp dụng:

 • Chế độ kế toán này bao gồm các quy định được vận dụng từ Chế độ kế toán Công ty Chứng khoán (Ban hành kèm theo Quyết định số 99/2000/QĐ-BTC ngày 13/06/2000) và những quy định cụ thể đối với loại hình Công ty quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán.
 • Những nội dung kế toán không quy định trong Chế độ kế toán này thì thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán, văn bản quy định chi tiết và Chế độ kế toán áp dụng đối với Công ty chứng khoán.

c. Thời điểm áp dụng:

Có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo Quyết định số 62/2005/TT-BTC ngày 14/09/2005.

24. Chế độ Kế toán Ngân hàng theo (Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004)

a. Đối tượng áp dụng:

Các Ngân hàng và Chi nhánh được thành lập và hoạt động theo Luật các Tổ chức tín dụng.

b. Nguyên tắc kế toán:

Ngân hàng chỉ được mở và sử dụng các tài khoản kế toán khi đã có cơ chế nghiệp vụ và theo đúng nội dung được cấp giấy phép hoạt động.

Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng bao gồm các tài khoản trong bảng cân đối kế toán và các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán, được bố trí thành 9 loại.

Đối với các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ, hạch toán đồng thời các bút toán đối ứng bằng ngoại tệ và bút toán đối ứng bằng đồng Việt Nam.

c. Thời điểm áp dụng:

Áp dụng từ ngày 01/10/2004.

Sửa đổi, bổ sung: Thông tư số 10/2014/TT-NHNN ngày 20/3/2014, Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014.

25. Chế độ Kế toán Hộ Kinh doanh cá thể theo Quyết định số 169/2000/QĐ-BTC ngày 25/10/2000.

a. Đối tượng áp dụng:

Tất cả các hộ sản xuất, kinh doanh chưa đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng, vận tải, khai thác tài nguyên, nuôi trồng thuỷ sản, kinh doanh thương nghiệp, ăn uống, phục vụ, sửa chữa và các dịch vụ khác,… có doanh số bán hàng theo mức qui định của Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) đối với từng ngành nghề cụ thể.

b. Nguyên tắc kế toán:

Hộ Kinh doanh Cá thể phải đảm bảo phản ánh các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Số lượng và giá trị tài sản, vật tư, tiền vốn, các khoản nợ hiện có đang sử dụng vào sản xuất, kinh doanh;
 • Số lượng và giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào;
 • Số lượng và giá trị hàng hoá, sản phẩm đã bán, dịch vụ đã cung cấp;
 • Các khoản chi phí đã sử dụng vào SXKD;
 • Kết quả sản xuất, kinh doanh và các khoản thuế, lệ phí phải nộp Nhà nước, các khoản thuế được hoàn (nếu có).

Việc lập chứng từ và ghi sổ kế toán phải đúng ngày, tháng phát sinh. Cuối tháng, cuối quý, cuối năm phải khoá sổ kế toán, lập tờ kê khai thuế và các bảng kê theo quy định.

c. Phạm vi áp dụng:

Áp dụng thống nhất toàn quốc.

d. Thời điểm áp dụng:

Từ ngày 01/01/2001.

Sửa đổi, bổ sung: Chế độ kế toán này có sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 131/2002/QĐ-BTC ngày 18/10/2002.

26. Chế độ Kế toán dành cho Trường học ngoài công lập theo Thông tư Liên tịch số 44/2000/TTLT-BTC-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 23/05/2000)

a. Đối tượng áp dụng:

Các trường bán công, dân lập và tư thục thuộc các cấp học trong hệ thống Giáo dục quốc dân bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường THCS, trường THPT, trường dạy nghề, trường trung cấp, cao đẳng, đại học.

b. Thời điểm áp dụng:

Có hiệu lực Từ ngày 06/06/2000.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ TƯ VẤN THUẾ MAN

 • Hỗ trợ tư vấn: Nguyễn Thị Kim Ngân – Director
 • Phone/ Zalo: 0903 428 622
 • Email: ngannguyen.pp@gmail.com

Ban biên tập: Man.net.vn

5/5 - (1 bình chọn)
Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ tracking khác như Google Analytics... để cải thiện trải nghiệm duyệt web của bạn.
error: Thông báo: Nội dung được bảo vệ !!